ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ως Κοινωνικός Εταίρος, ο ΣΕΤΕ συμμετέχει στις ακόλουθες επιτροπές:

 1. Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
 2. Δ.Σ. Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)
 3. Δ.Σ. ΟΑΕΔ
 4. Επιτροπή για τη λειτουργία του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ)
 5. Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 6. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού
 7. Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
 8. Επιτροπή για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης στις επιχειρήσεις και την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας
 9. Ομάδα επεξεργασίας των εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης
 10. Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας:
  • Επιτροπή για την αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας
  • Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Ανώτατου Συμβούλιου Εργασίας
  • Τμήμα Προώθησης της Εφαρμογής των Διεθνών Κανόνων Εργασίας του Ανώτατου Συμβούλιου Εργασίας
  • Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.)
  • Επιτροπή Διαλόγου για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα και τη Δημόσια Εκτέλεση (το έργο της Επιτροπής περατώθηκε)

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ