Παρεμβάσεις ΣΕΤΕ

Διεθνείς σχέσεις

Ο τουρισμός αποτελεί την πλέον εξωστρεφή δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας. Ο ΣΕΤΕ, από την αρχή της ίδρυσής του, έδωσε έμφαση στη διεθνή δικτύωση αναπτύσσοντας έντονη παρουσία και δράση στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια τουριστικά δρώμενα. Μέσα από τη συνεργασία με διακεκριμένους φορείς τουρισμού του εξωτερικού, συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς συναντήσεις, συμβούλια και επιτροπές, ενισχύοντας τη συλλογική έκφραση του ελληνικού τουρισμού. Ο ΣΕΤΕ από το 1993 είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ). Κατά την περίοδο 1998 – 2011 κατείχε θέση στην Αντιπροεδρία, ενώ τον Μάρτιο του 2012, εξελέγη στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνδεδεμένων Μελών (Affiliate Members) του ΠΟΤ. Συμμετέχει επίσης στην Ομάδα Εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, εκφράζοντας απόψεις σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της φωνής του ελληνικού τουρισμού στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, ο Σύνδεσμος υλοποιεί, από το 2017, με συνέπεια σχετικές δράσεις. Προβάλλει μέσα από διαδοχικές συναντήσεις και εκδηλώσεις, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις του ελληνικού τουρισμού, αναδεικνύοντας ζητήματα που συγκαταλέγονται στην ατζέντα των Μελών του Συνδέσμου (πχ πρόσβαση στη χρηματοδότηση, υπερφορολόγηση, γραφειοκρατία, αξιοποίηση των κονδυλίων του χρηματοδοτικού προγράμματος, ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ, εδώ & εδώ. Ο ΣΕΤΕ βρίσκεται παράλληλα σε διαρκή διάλογο με αντίστοιχους τουριστικούς φορείς άλλων χωρών της Ευρώπης, ώστε να αναδειχθούν λύσεις σε κοινά ζητήματα, και να επισημανθούν οι προοπτικές του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο ρόλος του τομέα στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τέλος, ο ΣΕΤΕ διατηρεί εποικοδομητική επικοινωνία με Διπλωματικούς Αντιπροσώπους διαφόρων χωρών, σημαντικών για τον εισερχόμενο τουρισμό, ενισχύοντας τόσο το προφίλ του ελληνικού τουρισμού όσο και καίριους δεσμούς συνεργασίας.
Συμμετοχή σε επιτροπές

Το 2013, ο ΣΕΤΕ αναγνωρίσθηκε ως εθνικός κοινωνικός εταίρος και έκτοτε συμμετέχει με εκπρόσωπό του στα συλλογικά όργανα και τις εκπροσωπήσεις της χώρας, όπου προβλέπεται συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ συμμετέχει ενεργά καταθέτοντας προτάσεις σε σχέση -μεταξύ άλλων- με θέματα τουρισμού, απασχόλησης, διασύνδεσης τουρισμού με την αγροδιατροφή και τον πολιτισμό, μεταφορών, υποδομών, ναυτιλίας, περιβάλλοντος και ενέργειας, εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας και περιφερειακής ανάπτυξης. Eνδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή του ΣΕΤΕ στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), στα ΔΣ του Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) και σε τμήματα του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).

Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο