Όροι & Προϋποθέσεις

1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://www.sete.gr» (o «Ιστότοπος») Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αφορούν και διέπουν όλες τις πτυχές χρήσης του http://www.sete.gr.

1.2. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων -ΣΕΤΕ, ο οποίος είναι διαχειριστής του ιστοτόπου (ο «Διαχειριστής») δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή και να διαμορφώνει ειδικούς ή συμπληρωματικούς-πρόσθετους όρους χρήσης για ορισμένο τμήμα ή λειτουργία του ιστοτόπου, για τους οποίους ο χρήστης θα ενημερώνεται πριν την είσοδο στο εν λόγω τμήμα ή πριν τη χρήση της εν λόγω λειτουργίας.

1.3. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν ειδικοί ή συμπληρωματικοί πρόσθετοι όροι χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στο Διαχειριστή και στο χρήστη/επισκέπτη του εν λόγω ιστοτόπου.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2.1. Ο επισκέπτης ή χρήστης του ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου.

2.2. Οι χρήστες πλοηγούμενοι στον ιστότοπο ή σε επιμέρους κατηγορίες αυτού τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν αποδεχθεί τους εν λόγω όρους χρήσης.

3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ SETE.GR

3.1. Ρητώς απαγορεύεται η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου με σκοπό: α) την παράνομη δραστηριότητα β) την παραβίαση διεθνών και εθνικών νόμων, ρυθμίσεων και κανόνων, γ) την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή του ιστοτόπου ή τρίτων, δ) την προσκόμιση παραπλανητικών ή  δόλιων πληροφοριών, ε) την προσβολή, δυσφήμηση, παρενόχληση, βλάβη ή διάκριση σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τη σεξουαλική προτίμηση ή τη σωματική αναπηρία, στ) τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων τρίτων, ζ) την αποστολή spam, phish, pharm ή την αποστολή ιών ή κακόβουλων κωδίκων, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν τη λειτουργία του ιστοτόπου του Διαδικτύου, η) την άσεμνη ή ανήθικη δραστηριότητα. Ο ΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα για τερματισμό πρόσβασης στον παρόντα ιστότοπο από χρήστη που παραβιάζει μία οι περισσότερες από τις ανωτέρω απαγορεύσεις. Εάν παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε εξωτερικούς συνδέσμους ή εξωτερικό περιεχόμενο μέσω του παρόντος ιστοτόπου, ο Διαχειριστής δε φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τις λοιπές λειτουργίες των εξωτερικών αυτών συνδέσμων.   

3.2. Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, το εφαρμοστέο δίκαιο και κάθε άλλο κανόνα δικαίου ή/και πρακτική ή/και διαδικασία η οποία έχει ορισθεί και τεθεί σε ισχύ από το Διαχειριστή.   

3.3. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημίες που μπορεί να προκληθούν στον παρόντα Ιστότοπο ή σε τρίτους, ανεξαρτήτως της αιτίας, του είδους και του ονόματος αυτών, όταν οι ζημίες προκύπτουν ως συνέπεια, άμεση ή έμμεση, από τη μη τήρηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης.   

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4.1. Ο ΣΕΤΕ λαμβάνει όλα τα εύλογα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται στην εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.2. Ο ΣΕΤΕ δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που τυχόν περιέρχονται στο www.sete.gr θα επεξεργάζονται νομίμως, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.

4.3 Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και τα δικαιώματά σας περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΣΕΤΕ εδώ.

4.4. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΣΕΤΕ, πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο www.sete.gr, προκειμένου να ενημερωθείτε για την τυχόν συλλογή και  επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τα δικαιώματά σας. 

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η ιστοσελίδα www.sete.gr χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσεις πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Για να δείτε αναλυτικά την πολιτική cookies πατήστε εδώ.

6. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

6.1. Ο ΣΕΤΕ δίνει τη δυνατότητα σε  χρήστες που είτε είναι μέλη του και είτε επιθυμούν να συμμετέχουν στο ετήσιο Συνέδριο του, να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω της Ιστοσελίδας του, για την ανανέωση της συνδρομής τους και την εγγραφή τους αντίστοιχα.

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εν λόγω συναλλαγών αυτών μέσω διαδικτύου θα ζητηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία. Στο πρώτο στάδιο της συναλλαγής θα πρέπει να καταχωρηθούν τα εξής:

 i. To oνοματεπώνυμο και πατρώνυμό του.

ii. Τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση κατοικίας του.

iii. Το αντικείμενο της συναλλαγής

iv. Τον χρόνο της συναλλαγής και το είδος της.

v. Τα στοιχεία της Κάρτας του, δηλαδή το είδος (Mastercard, Visa, VisaElectron), τον αριθμό της Κάρτας και τον μήνα και έτος λήξης της ισχύος της.

vi. Τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της Κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του Κατόχου (CVV/VISA ή CVC/MC).

vii. Τον τρόπο αποστολής του παραστατικού. Εφόσον επιλεγεί ταχυδρομική αποστολή, η χρέωση δεν βαρύνει τον παραλήπτη.

6.2. Οι ανωτέρω συναλλαγές μέσω διαδικτύου γίνονται με γνώμονα τον Νόμο 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή για αγορές από απόσταση.

6.3. Ο ΣΕΤΕ, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, παρέχει στον μέλος του ή στον εκάστοτε συμμετέχοντα στο Συνέδριο του,  την επιβεβαίωση της συναφθείσας σύμβασης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος εντός 2 ημερών από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης.

6.4. Ο τρόπος πληρωμής που διαθέτει ο ΣΕΤΕ για τις εν λόγω ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται είτε από τα μέλη του είτε από τους συμμετέχοντες στο Συνέδριό του είναι ο παρακάτω:

Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα: Η χρέωση της κάρτας γίνεται εφόσον αυτή εγκριθεί από το συμβεβλημένο πιστωτικό ίδρυμα.

6.5. Ο χρήστης για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συναλλαγών οδηγείται σε ασφαλή ιστοσελίδα της συμβεβλημένης Τράπεζας, διασυνδεδεμένη με τον διαδικτυακό τόπο του ΣΕΤΕ, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της πληρωμής του αντιτίμου της συναλλαγής, όπου αυτός καταχωρεί τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω στον όρο 5.1. Ο ΣΕΤΕ υποχρεούται να καθιστά εμφανές στον χρήστη ότι εισέρχεται σε ιστοσελίδες της συμβεβλημένης Τράπεζας.

6.6. Ο ΣΕΤΕ έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες, συμβατές με το σύστημα της Τράπεζας, ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirusprograms, antispywear, firewalls κ.λπ.) και σε καμία περίπτωση δεν θα αποθηκεύει σε αυτόν μη αναγνωρισμένα προγράμματα ή προγράμματα άνευ νομίμου αδείας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

6.7. Ο ΣΕΤΕ και οιοσδήποτε τρίτος, υπάλληλος, συνεργάτης ή άλλο συνδεόμενο πρόσωπο, τυχόν έχει νόμιμα πρόσβαση, υποχρεούται να καταστρέφει τα έντυπα στα οποία της αποστέλλονται οι κωδικοί πρόσβασης στις ασφαλείς ιστοσελίδες της Τράπεζας, να μην τους αναγράφει ούτε συγκεκαλυμμένα, σε άλλο μέσο, να τους απομνημονεύσει και να λάβει κάθε μέτρο πρόνοιας για τη μη διαρροή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. Η φύλαξη των κωδικών πρόσβασης σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αποτελεί βαριά αμέλεια εκ μέρους του ΣΕΤΕ.

6.8. Ο ΣΕΤΕ και οιοσδήποτε τρίτος, υπάλληλος, συνεργάτης ή άλλο συνδεόμενο πρόσωπο, τυχόν έχει νόμιμα πρόσβαση, απαγορεύεται να αποθηκεύει είτε ηλεκτρονικά, είτε εγγράφως, στοιχεία που σχετίζονται με την CVV/VISA ή CVC/MC της Κάρτας του χρήστη.

6.9. Εφόσον εγκριθεί από την Τράπεζα η χρέωση της Κάρτας, ο ΣΕΤΕ με δική του επιμέλεια, κίνδυνο, έξοδα και ευθύνη θα αποστέλλει στον χρήστη το εκδοθέν παραστατκό κατά τον επιλεγέντα τρόπο. Εάν η αποστολή γίνεται ταχυδρομικά κατ’ επιλογήν του χρήστη, θα αποστέλλεται με απόδειξη παραλαβής, είτε μέσω ΕΛΤΑ είτε μέσω ιδιωτικού ταχυδρομείου της επιλογής του ΣΕΤΕ, χωρίς χρέωση του παραλήπτη. Ο ΣΕΤΕ οφείλει να αποστέλλει το παραστατικό εντός του μήνα που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.

6.10. Η παραλαβή του παραστατικού από το χρήστη θα αποδεικνύεται με την ανεπιφύλακτη υπογραφή από αυτόν απόδειξης παραλαβής, στην οποία θα αναγράφονται, με ευθύνη και επιμέλεια του ΣΕΤΕ, τα ακριβή στοιχεία τού χρήστη (ιδίως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας) και της συναλλαγής. Επίσης, θα σημειώνεται εμφανώς το συνολικό ποσό της χρέωσης

6.11. Εάν για εξωτερικούς παράγοντες ο ΣΕΤΕ αδυνατεί να ολοκληρώσει τη συναλλαγή που έχει πληρωθεί, θα επικοινωνήσει με το χρήστη μέσω mail με σκοπό να τον ενημερώσει για την καθυστέρηση και για τη δυνατότητά του να υπαναχωρήσει, εφαρμοζομένης της σχετικής κατά τα ανωτέρω αναφερθείσας διάταξης. Ο ΣΕΤΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κατάσταση δημιουργείται εκτός της δικής του υπαιτιότητας.

6.12. Ο ΣΕΤΕ αναγνωρίζει ότι στις ανωτέρω συμβάσεις από απόσταση ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, αν δεν συμφωνήθηκε μακρότερη προθεσμία, αποκλειομένης της επιβάρυνσής του με οιαδήποτε δαπάνη. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο χρήστης δύναται είτε να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ή φαξ ή συστημένη επιστολή στα στοιχεία της εταιρείας Στην περίπτωση αυτή ο ΣΕΤΕ υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον χρήστη ποσά εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε τη δήλωση υπαναχώρησης.

6.13. Ο ΣΕΤΕ προβαίνει στην προβλεπόμενη επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων. 

7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

7.1. Σε περίπτωση που ζητηθεί από το χρήστη, έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πραγματικά του προσωπικά και λοιπά στοιχεία και δεδομένα προς τον ιστότοπο.

7.2. Ο ιστότοπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

8.1. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΣΕΤΕ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα σας παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

8.2 Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

8.3 Τα τυχόν λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες  που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

8.4. Επίσης, είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που ο ιστότοπος παρέχει στους χρήστες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για τυχόν ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Η Διαχειρίστρια δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων), να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Σε περίπτωση πoυ το www.sete.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του Μέλους, το οποίο παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

8.5. Ο ΣΕΤΕ και οι συνεργάτες του καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του www.sete.gr, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. 

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

9.1. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή απέναντι σε άλλους τρίτους που έλκουν δικαιώματα από το χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημία, είτε πρόκειται για ζημία περιουσιακή ή μη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονομασία, τη μορφή και την αιτία αυτής, για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

9.2. Ο Διαχειριστής και οι συνεργάτες του καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του www.sete.gr, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

9.3. Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός της ευθύνης του Διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δεν περιορίζει και δεν αποκλείει την ευθύνη του για ζημίες οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να περιοριστούν ή να αποκλειστούν με βάση τους κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου. 

10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

10.1. Ορισμένες από τις επιμέρους ιστοσελίδες του ιστοτόπου ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους ή/και χορηγίες και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές.

10.2 Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης και των χορηγιών από το Διαχειριστή του ιστοτόπου αναφορικά με το περιεχόμενό του υπόκεινται σε οποιασδήποτε μορφής αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς τους χρήστες.

10.3. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής μπορεί να τοποθετεί ή/και να προβάλλει διαφημίσεις στα πλαίσια του συγκεκριμένου ιστοτόπου.

10.4. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του ιστοτόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. 

11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

11.1. Ο ιστότοπος περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους ο Διαχειριστής δεν ελέγχει. Ο Διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την ορθότητα των σελίδων και λειτουργιών του δικτυακού τόπου οποιουδήποτε τρίτου μέρους, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον επισκέπτη/χρήστη μέσω συνδέσμων, links ή banners. Επομένως, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή χρήσης τέτοιων σελίδων/λειτουργιών, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τους υπευθύνους των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων που θα είναι υπεύθυνοι για αυτές τις λειτουργίες.

11.2. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι ο Διαχειριστής προσυπογράφει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι επισκέπτες/χρήστες ή στις οποίες η παρούσα δικτυακή πύλη συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

11.3. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, την ονομασία και τη μορφή αυτής, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω δικτυακούς τόπους ή πηγές. 

12. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

12.1. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν μια ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και το Διαχειριστή και διέπουν τη χρήση του εν λόγω ιστοτόπου από τον χρήστη.

12.2. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής μπορεί να του παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, ή ανακοινώσεων.

12.3. Η καθυστέρηση στην άσκηση ή η αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος από το Διαχειριστή, είτε μια φορά είτε κατ΄ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, το οποίο μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε.

12.4. Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιας πρόβλεψης των παρόντων Όρων Χρήσης ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αυτός θα αντικαθίσταται με άλλον όρο ισοδύναμου αποτελέσματος από το Διαχειριστή, ερμηνεύοντας με τον τρόπο αυτό την αληθινή βούληση των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης της παρούσας δεν επηρεάζονται από την ακυρότητα κάποιου όρου αυτής και εξακολουθούν να είναι έγκυροι και ισχυροί. 

13. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε όρου της παρούσης, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπονται στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου, ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τoυ χώρο. 

14. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία καθώς και από τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 στο βαθμό που αφορούν και παραπέμπουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

15. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αναθεωρήθηκαν στις 23.07.19 και διέπουν τον παρόντα ιστότοπο έως την κοινοποίηση νεότερης αναθεώρησης. 

Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο