Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Σκοπός του ΣΕΤΕ είναι η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ο ΣΕΤΕ οραματίζεται μια ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, η οποία θα στοχεύει στη βελτίωση των αποδόσεων, με παράλληλη αύξηση του αριθμού των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων, με καλύτερη κατανομή της τουριστικής προσφοράς σε όλες τις περιοχές της χώρας και με καλύτερη χρονική κατανομή της ζήτησης. Όλα αυτά θα πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στο πλαίσιο σεβασμού και ανάδειξης του πολιτισμού μας.

Άξονες Δράσης

Ο ΣΕΤΕ συμβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση & ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού
με παρεμβάσεις στο δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό
με διεθνή παρουσία και δράση
με συνεχή έρευνα και έγκαιρη ενημέρωση
με έμφαση στην εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση

 

O ΣETE είναι ο φορέας που:

  • Καταδεικνύει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία του τουρισμού στην Κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
  • Ενημερώνει την Κυβέρνηση, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την επιχειρηματική κοινότητα για τις εξελίξεις στη διεθνή τουριστική αγορά
  • Προωθεί τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Υποστηρίζει και προωθεί τις επιχειρηματικές αρχές των Μελών του Εκπροσωπεί τα Μέλη του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς
  • Δημιουργεί συνεργασίες μεταξύ των επιμέρους κλάδων του τουρισμού και μεταξύ τουρισμού και άλλων τομέων της οικονομίας
  • Φροντίζει για τη δημιουργία και τη διάδοση της τεχνογνωσίας σε θέματα τουρισμού
  • Συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα για τον τουρισμό και την οικονομία.

Ο ΣΕΤΕ ως σύγχρονος κοινωνικός εταίρος έχει παραδώσει ήδη στο κράτος ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο: Τον Οδικό Χάρτη 2021 για τον ελληνικό τουρισμό, όπου καθορίζονται οι κατηγορίες του τουριστικού προϊόντος στις οποίες η χώρα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα, οι αγορές στόχοι και τα ελκυστικά τμήματα αγοράς, όπως και οι κατάλληλες πολιτικές για την προσέλκυση τους και, τέλος, οι επενδύσεις που απαιτούνται σε υποστηρικτικές υποδομές, αναλυμένες και χωροταξικά κατανεμημένες.

Με βάση τον επιχειρησιακό  σχεδιασμό του, ο ΣΕΤΕ εντείνει την παρουσία του σε πέντε περιφέρειες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την άμεση επαφή με τις περιφέρειες και τους δήμους ανά την Ελλάδα. Θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να δίνουμε άμεσες λύσεις αλλά και για να συμβουλεύουμε και να συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο είναι να υπάρχει ο ενωτικός κρίκος του ΣΕΤΕ κοντά στις επιχειρήσεις και την Πολιτεία.

Κεντρικός στόχος των περιφερειακών γραφείων του ΣΕΤΕ, είναι η ανάπτυξη δικτύου προώθησης της ποιότητας και υποστήριξης των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών & των εργαζομένων του τουριστικού τομέα, μέσα απο:

•             Την υποστήριξη της ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων

•             Την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας των περιφερειών κλαδικών ενώσεων του ΣΕΤΕ, μέσω της στήριξης, παραγωγής και διατύπωσης θέσεων και προτάσεων σε επιμέρους τομείς ενδιαφέροντος και διαμόρφωσης των απαραίτητων δικτύων και εταιρικών σχέσεων με φορείς και οργανισμούς σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

•             Την υλοποίηση στρατηγικής τοπικής ενίσχυσης

•             Την παροχή τεχνογνωσίας και διάχυσης της πληροφορίας στη τοπική κοινωνία του τουρισμού και τις παραγωγικές μονάδες και

•             Την υλοποίηση έργων που ενισχύουν την τουριστική ανάπτυξη των περιφερειών. 

Τα περιφερειακά γραφεία υλοποιούνται στα πλαίσια του Ε.Π Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013, και θα είναι το εργαλείο τόσο των τοπικών επιχειρήσεων, όσο και των περιφερειών και των δήμων, για όλα τα θέματα που άπτονται του τουρισμού, τόσο σε επίπεδο προσφοράς, όσο και σε επίπεδο ζήτησης.

Διαβάστε τα ενημερωτικά φυλλάδια με τις ενέργειες και τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί από τα περιφερειακά γραφεία: 

Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΤΕ Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΤΕ Ιονίων Νήσων

Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΤΕ Πελοποννήσου

Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΤΕ Νοτίου Αιγαίου

 

 

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ