ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

* Όλα τα πεδία πλην της Διεύθυνσης Ιστοσελίδας είναι υποχρεωτικά.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Α. Υποβάλλεται η παρούσα αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ για την εγγραφή της επιχειρήσεως ως Μέλους του ΣΕΤΕ. Η αίτηση υποστηρίζεται από τα ακόλουθα δύο Μέλη του ΣΕΤΕ:
B. Για την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θα σταλούν επίσημα στοιχεία για την εκπροσώπηση της εταιρίας (ΦΕΚ ανακοινώσεως Δ.Σ.), ορισμού διαχειριστού, εταιρικό ή άλλα, κατάλληλα στοιχεία.

 

Γ. Η επιχείρηση έλαβε γνώση και αποδέχεται το Καταστατικό, τους Κανόνες Δεοντολογίας καθώς και τις συνδρομές του ΣΕΤΕ.
*
Δ. Εκπρόσωπος της επιχειρήσεως στον ΣΕΤΕ μέχρι τυχόν μεταβολής ορίζεται ο / η:
*
*
Ε. Η επιχείρηση αποδέχεται η παρούσα να χρησιμοποιείται ως Φύλλο Μητρώου των Συνδεδεμένων Μελών του ΣΕΤΕ μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
*