Θέσεις ΣΕΤE

Σχόλια ΣΕΤΕ επί του σ/ν του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προς τον
Κύριο Άδωνι Γεωργιάδη
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2022

Θέμα: Σχόλια και προτάσεις ΣΕΤΕ επί του σχεδίου νόμου «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027»

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με το σχέδιο νόμου «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ακολουθούν σχόλια και προτάσεις του Συνδέσμου:

1. Στα σχέδια των Τομεακών και περιφερειακών Προγραμμάτων που υποβλήθηκαν μέχρι σήμερα στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνουν σχετικές αναφορές περί του ρόλου/συμμετοχής των Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων, περιλαμβάνουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, τόσο ως προς τη σαφήνεια του ρόλου τους, όσο και ως προς την ευρύτητα της συμμετοχής τους, στις διάφορες φάσεις/στάδια εφαρμογής των Προγραμμάτων, σε σχέση με τις κανονιστικές διατάξεις, αλλά και με τις αντίστοιχες αναφορές του ΕΣΠΑ.

Προκειμένου να διαδραματίσουν οι Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι αποτελεσματικά τον ρόλο τους κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων της νέας περιόδου, είναι αναγκαία η δημιουργία και λειτουργία ενός μόνιμου μηχανισμού επεξεργασίας δεδομένων, επι των περιεχομένων και της εφαρμογής των προγραμμάτων 2021-2027 «παραγωγή» πολιτικών για την αξιοποίηση των προγραμμάτων και υποβολής σχετικών προτάσεων αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής του. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η σχετική εκπλήρωση του «Αναγκαίου Πρόσφορου Όρου»  για τον Στόχο Πολιτικής 4.

Με βάση τα ως άνω, προτείνεται η σύσταση/θεσμοθέτηση μόνιμης Επιτροπής με την εισαγωγή ξεχωριστού άρθρου στo ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ή στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, του προτεινόμενου σχεδίου νόμου με το οποίο καθορίζεται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής.

– H σύνθεση της Επιτροπής αποτελείται από εκπροσώπους των έξι (6) Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων και από εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η εν λόγω Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίζεται στο έργο της από ολιγομελή (3-4 ατόμων) Τεχνική Γραμματεία.

–  Oι αρμοδιότητες της Επιτροπής, με αποφασιστικό χαρακτήρα έναντι του συντονιστικού Συστήματος Διακυβέρνησης των Προγραμμάτων 2021-2027, θα μπορούσε να αφορούν ενδεικτικά:

α)Υποβολή σχετικών προτάσεων στο Εθνικό Συμβούλιο Έξυπνης εξειδίκευσης.

β)Υποβολή εξειδικεύσεων δράσεων και σχέδια προσκλήσεων προς τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων, κυρίως για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ και για δράσεις κρατικών ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενων, είτε από το ΕΚΤ+, είτε από το ΕΤΠΑ.

γ)Διατάξεις για την ενεργό συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων στο νέο νόμο περί διαχείρισης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων, τόσο ως δυνητικοί δικαιούχοι, όσο και ως μέλη των αντίστοιχων Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων.

δ)Διατάξεις απλοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης και ενίσχυση του ρόλου των Κοινωνικών Εταίρων στο υπό εκπόνηση νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

ε)Τροποποίηση περιεχομένων στα Προγράμματα κατά τις αναθεωρήσεις τους και ιδιαίτερα κατά την ενδιάμεση επανεξέταση των Προγραμμάτων για την κατανομή σ’ αυτά του ποσού ευελιξίας.

2. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ, άρθρο  12, παράγραφος 1, στην σύνθεση της «Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου» (ΕΔΕΛ), προτείνεται η εκπροσώπηση των Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων με τον ορισμό ενός εκ των  εμπειρογνωμόνων με τον αναπληρωτή του.

3. Θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα προγραμματικής συνεργασίας μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και των Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων για την υλοποίηση από κοινού Πράξεων που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 (π.χ. δυνατότητα για κοινή δράση/έργο μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού, ΕΟΤ, ΣΕΤΕ κλπ για έργα που χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις και περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Ρέτσος
Πρόεδρος ΔΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο