Θέσεις ΣΕΤE

Προτάσεις για τις αναγκαίες φορολογικές μεταρρυθμίσεις

Προτάσεις ΣΕΤΕ για τις αναγκαίες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού (Οκτώβριος 2013)

 

 Άμεσες φορολογικές ρυθμίσεις

Α. Διατήρηση του ΦΠΑ εστίασης στο 13%. Με δεδομένο ότι τα τουριστικά πακέτα για το 2014 έχουν ήδη υπογραφεί και τιμολογηθεί με ΦΠΑ εστίασης 13%, οποιαδήποτε σκέψη επαναφοράς στο 23%, θα δημιουργούσε εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά και θα ενίσχυε την εικόνα μεγαλύτερης αστάθειας και λιγότερης σοβαρότητας της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τα έσοδα ΦΠΑ από τον Αύγουστο και μετά δείχνουν ιδιαίτερα θετικά, όπως και το αναμέναμε, όχι τόσο λόγω της μείωσης των τιμών, που θα αποτυπωθεί κυρίως από το 2014, όσο γιατί το κίνητρο αποφυγής έκδοσης αποδείξεων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ελέγχων, είναι μικρότερο με το 13% από το 23%.Μείωση του ΦΠΑ των τουριστικών λιμένων στο 13%, πράγμα που θα ενισχύσει σημαντικά τον θαλάσσιο τουρισμό και θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα. Μείωση του ΦΠΑ της ακτοπλοΐας στο 6,5%.

Β. Άμεση κατάργηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Κατ’ αρχάς, με την ισχύ της φορολόγησης της υπεραξίας με 15%, ο φόρος αυτός συνιστά διπλή φορολογία. Επιπλέον είναι τόσο χαμηλή η ζήτηση και η κινητικότητα στα ακίνητα που το 11% καταλήγει σε πλήρη σχεδόν αποτροπή των συναλλαγών. Ακόμη και σε τομείς όπως ο τουρισμός, όπου θα μπορούσαν να γίνουν συναλλαγές και να αξιοποιηθούν αδρανή ακίνητα π.χ. ξενοδοχεία, (με δεδομένο ότι κανείς επενδυτής δεν επιθυμεί να αγοράσει προβληματικές εταιρείες με αδιαφανή χρέη και προβλήματα, αλλά τα ακίνητα), ο φόρος είναι σημαντική τροχοπέδη. Αλλά και η πώληση τουριστικής κατοικίας ή άλλης κατοικίας σε ξένους, ένας άλλος τομέας μεγάλης σημασίας, θα ενισχυθεί σημαντικά. Εκτιμούμε μόνο τα αδρανή ή τα υπολειτουργούντα ξενοδοχειακά ακίνητα σε 50.000 κλίνες, με επενδυτική προοπτική 3 δισ. Ευρώ, ενώ και η τουριστική κατοικία μπορεί να δώσει 1,5 δισ. Ευρώ κατ’ έτος.

Γ. Μείωση του ΦΠΑ τουριστικής κατοικίας στο 6,5%. Σε συνδυασμό με άλλα κίνητρα (βλ. πενταετής άδεια παραμονής) αναμένεται σύμφωνα με την μελέτη McKinsey να δημιουργήσει, με ορίζοντα το 2021, 2,4 δισ. Ευρώ έσοδα κατ’ έτος. Λύση στο μεγάλο θέμα γρήγορης επιστροφής ΦΠΑ των τουριστικών επενδύσεων (θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες μελέτες και πρόταση).

Δ. Ρητή επαναφορά του φορολογικού πιστοποιητικού από το 2014 και μετά, καθώς δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό στον Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013), υπονοώντας εφαρμογή του παλαιού συστήματος. Επιπρόσθετα να εφαρμοσθεί το φορολογικό πιστοποιητικό και στις ανέλεγκτες χρήσεις πριν το 2011. Η απομείωση της δυνατότητας συναλλαγής, η ταχύτητα της διεκπεραίωσης (3-4 χρόνια ταχύτερα), αλλά και η αύξηση των εσόδων ήταν σημαντικά θετικά αποτελέσματα της διαδικασίας που εφαρμόστηκε το 2011 και 2012. 

Ε. Άρθρο 24. Επαναφορά των συντελεστών απόσβεσης για ξενοδοχεία/κτίρια, εξοπλισμό αυτών και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στους ισχύοντες (6% αντί 4% για ξενοδοχεία, 20%, αντί 10% στον εξοπλισμό τους και 20% αντί για 16% για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα). Τόσο τα ξενοδοχεία και ο εξοπλισμός τους, όσο και τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα υπόκεινται σε ταχύτερη φθορά από τα αντίστοιχα κτίρια ή ιδιωτικά αυτοκίνητα διότι έχουν πολύ βαρύτερη χρήση. Ακόμη πιο παράλογο είναι ότι ενώ με το Ν 4110/2013, (άρθρο 28, παρ. 1, περ. ζ), οι νέοι μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, ο νεότερος Ν 4141/2013 (άρθρο 38, παρ. 5, περ. γ), αντικαθιστά την παραπάνω διατύπωση ως εξής: για δαπάνες που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Περαιτέρω, η ΠΟΛ 1216/24.9.2013 διευκρινίζει πως «οι μειωμένοι συντελεστές αποσβέσεων, (όπως αυτοί ορίστηκαν και ισχύουν από 1.1.2013, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 22 και το άρθρο 28, του Ν 4110/23.1.2013 και παρατίθεται παρακάτω), εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησης των παγίων αυτών, είτε αυτά αποκτήθηκαν πριν από την 01/01/2013, είτε μετά την ημερομηνία αυτή. Δηλαδή, πάμε πίσω στην κτήση, πράγμα προδήλως αντισυνταγματικό. Αυτού του είδους, οι «πονηρές» ρυθμίσεις, είναι που καταστρέφουν κάθε αίσθημα επενδυτικής εμπιστοσύνης στην χώρα μας, μία νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει.

ΣΤ. Το τέλος παραμονής πλόων (ΤΠΠ) των πλοίων αναψυχής και των μικρών σκαφών, άνω των 12μ., δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 Ευρώ ανά μέτρο, με έκπτωση 50% στα επαγγελματικά. Με δεδομένο ότι οι ανταγωνιστές μας και ιδιαίτερα η Τουρκία προωθούν πολύ ανταγωνιστικά φορολογικά καθεστώτα, χάσαμε λόγω λάθος κινήσεων 7.000 – 8.000 σκάφη τα τελευταία χρόνια.

Ζ. Άρθρα 27&54: Επέκταση του χρόνου μεταφοράς ζημιών στα 10 έτη από 5. Απαλοιφή της διάταξης για τη μη μεταφορά ζημιών σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης πάνω από 33%, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η συναλλαγή έγινε αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς. Με το άρθρο 54 επιτρέπεται η μεταφορά ζημιών σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης όπου όμως θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι, εξακολουθεί και ισχύει ό,τι και στον Ν.2166/93 όσον αφορά την απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά και δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Γενικότερα, η απάλειψη των αντικινήτρων για εξαγορές συγχωνεύσεις βοηθά τις επενδύσεις, τα έσοδα δημοσίου από εταιρείες που θα έκλειναν, την ταχύτερη εκκαθάριση, αλλά και στήριξη των δανείων των τραπεζών.

Η. Άρθρο 49: Κατάργηση της μη αναγνώρισης των τόκων ως εκπιπτόμενη δαπάνη, όταν και στον βαθμό που αυτή ξεπερνά το 25% του EBITDA. Είναι απλά παράλογο, εκτός αν αναφέρεται σε τόκους από δανεισμό μεταξύ συγγενών εταιρειών.

Θ. Να οριστεί η έννοια του Ομίλου για φορολογικούς σκοπούς.

 

Μεσοπρόθεσμες φορολογικές ρυθμίσεις

Α. Απαιτείται η μείωση των φορολογικών συντελεστών σε ενιαίο επίπεδο 15%.

Β. Ακόμη πιο σημαντικό από το επίπεδο της φορολόγησης, είναι να δίνεται σε οποιαδήποτε επένδυση, άνω ενός χαμηλού επιπέδου, η ασφάλεια ότι το φορολογικό καθεστώς (ΦΠΑ, φορολογικοί συντελεστές, καθεστώς αποσβέσεων κλπ) όσον αφορά την συγκεκριμένη επένδυση δεν θα μπορεί να αλλάξει επί τα χείρω, τουλάχιστον για μία δεκαετία, όσο απαιτεί η απόσβεση της επένδυσης. Ιδανικά, αυτό θα πρέπει να γίνει με συνταγματική ρύθμιση, όπου σε κάθε περίπτωση, είναι η αναγκαία ριζική λύση στο πρόβλημα φορολογικής αναξιοπιστίας και αστάθειας της χώρας.

Γ. Με δεδομένο, ότι το μέλλον της χώρας είναι σε συνδυασμό με τον τουρισμό, η προσέλκυση HNIs, η παροχή ειδικών φορολογικών κινήτρων, όπως και διαμονής ή υπηκοότητας σε περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων άνω του 1 εκατ. Ευρώ.

  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο