Τα νέα των μελών μας

TÜV Hellas: Σημαντικές Ανακοινώσεις στο 1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας

 

Σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της Πιστοποίησης σηματοδότησε το 1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης «HellasCert» και στο οποίο Χορηγός ήταν η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Ο Πρόεδρος της HELLASCERT και Γενικός Διευθυντής της TÜV HELLAS (TÜV NORD) κ. Σάββας Πελτέκης ολοκληρώνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι εργασίες του Συνεδρίου καταδεικνύουν ότι η Ποιότητα δεν κοστίζει αλλά αντιθέτως αξίζει. H πιστοποίηση δίνει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και εντάσσει δυναμικά τη χώρα μας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διαρκώς πρέπει να επικαιροποιείται και η Πολιτεία πλέον αντιλαμβάνεται τον ενισχυμένο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Φορείς Πιστοποίησης. Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι για την ελληνική οικονομία, η μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο που στηρίζεται σε νέες καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, θα πρέπει να στηριχθεί στην πιστοποίηση. Τα Πρότυπα Πιστοποίησης αποτελούν τη συμπυκνωμένη εμπειρία όλων των εμπλεκόμενων για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της λειτουργίας σχεδόν του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας. Η διαμόρφωση και διαρκής ανανέωσή τους μέσα από τη γνώση που συγκεντρώνεται καθημερινά, καθιστά τα πρότυπα επιθεώρησης και πιστοποίησης, δείκτες προόδου της οικονομίας και της κοινωνίας».

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

O Γιώργος Στεργίου, Γ.Γ. Βιομηχανίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ανακοίνωσε την απαλλαγή:

 • Άδειας λειτουργίας για 103 επαγγέλματα και περίπου 900 κωδικούς NACE – ΦΕΚ 3181/Β/27-11-2014
 • Πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας – ΦΕΚ 3284/Β/8-12-2014

Επίσης ανακοίνωσε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών για την εφαρμογή του νόμου με την παροχή πληροφόρησης των ενδιαφερομένων αλλά και των αρμόδιων αρχών. Τέλος, ο κ. Στεργίου ανακοίνωσε ότι οι Διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης θα αξιολογούν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα είτε κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων είτε κατ’ εντολή των αρμόδιων αρχών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γόνιμη συζήτηση αναπτύχθηκε προς την κατεύθυνση της θεσμοθέτησης ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών ικανοτήτων βασιζόμενο στο διεθνές πρότυπο διαπίστευσης ISO/IEC17024. Η Άννα Δαλλαπόρτα, Γενική Γραμματέας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας τόνισε ότι όλες οι δράσεις κατάρτισης υποχρεωτικά θα καταλήγουν στην πιστοποίηση των συμμετεχόντων σε ποσοστό τουλάχιστον 65%. Η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται βάσει διεθνών προτύπων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων. Στόχος είναι η παράλληλη υποστήριξη ενός συστήματος εγγυημένης εργασίας για όσους πιστοποιούνται. Ήδη το πρόγραμμα «Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας» προβλέπει την πιστοποίηση των καταρτιζόμενων από φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το ISO/IEC 17024.

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώθηκε ότι το υπουργείο επεξεργάζεται σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την συγκρότηση των σωμάτων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντολογικών Όρων και Ελεγκτών Περιβάλλοντος. Για την ένταξη στα σώματα θα απαιτείται η αντίστοιχη πιστοποίηση από διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ φορείς πιστοποίησης προσώπων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης πρέπει να αναλάβουν ρόλο project manager διαχειριζόμενες μελετητές, κατασκευαστές με την υποστήριξη τεχνικών συμβούλων, construction managers, διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης – επιθεώρησης και διαπιστευμένων εργαστηρίων.

 • Αναγνωρίστηκε ως πολύ θετική η πρόσφατα ψηφισθείσα νομοθετική ρύθμισηπου ορίζει ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο θα διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων στο πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από τα Προγράμματα Ποιότητας (Π.Π.Ε) και τα συμβατικά τεύχη των Έργων.
 • Η πιστοποίηση των νέων δομών των Υπουργείων και ιδιαίτερα των Τεχνικών Υπηρεσιών αυτών  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ως επόμενο βήμα  της αναδιοργάνωσης των δομών θα προσδώσει διεθνή αναγνωρισιμότητα αλλά και διεθνές κύρος στη μέτρηση της  αποτελεσματικότητάς τους.
 • Σε ότι αφορά τις μελέτες
  • Με νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να καθιερωθεί ο θεσμός  του  ελεγκτή μελέτης. Ο ελεγκτής της μελέτης δεν μπορεί παρά να είναι  ο ίδιος μελετητής.
  • Οι μελέτες πρέπει  να ελέγχονται ως προς την κατασκευασιμότητά τους  
  • Σε περιπτώσεις  κατασκευής πολύπλοκων και τεχνικώς δυσχερών έργων πρέπει να θεσμοθετηθεί πρόβλεψη για συμμετοχή του μελετητή με εποπτικό ρόλο κατά την κατασκευή του έργου.
 • Ότι αφορά τις Εθνικές μας Προδιαγραφές
  • Αποτελεί απαίτηση πρώτης προτεραιότητας ο εκσυγχρονισμός, η επικαιροποίηση των εθνικών μας προδιαγραφών των ΕΤΕΠ καθώς και η  εναρμόνιση προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στις ΤΣΥ και ΕΣΥ των συμβάσεων κατασκευής.
  • Αποτελεί επίσης ανάγκη η ανάθεση  της συνεχούς επικαιροποίησης και του εκσυγχρονισμού των εθνικών προδιαγραφών σε συγκεκριμένο Οργανισμό ή σε υφιστάμενη οργανωτική  δομή  του ΥΠΟΜΕΔΙ.
 • Σε ότι αφορά τον ρόλο των διαπιστευμένων Φορέων πιστοποίησης αυτός εντοπίζεται
  • Στη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών σε κρίσιμα σημεία της κατασκευής
  • Στην Παρουσία του κατά τη διάρκεια της φάσης του Commissioning
  • Στα έργα παραχώρησης με  σαφή θεσμοθέτηση τόσο του  ρόλου του όσο και της σχέσης του με τους «Ανεξάρτητους  Μηχανικούς»   στα θέματα Ελέγχων και Δοκιμών 
 • Η διαπίστευση των εργαστηρίων του ΚΕΔΕπου αδειοδοτεί ιδιωτικά εργαστήρια θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών.
 • Πρέπει με σαφήνεια να καθαρισθεί ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των εργοταξιακών εργαστηρίων. Ποιος ελέγχει, τι ελέγχει,  κάθε πότε διενεργείται  έλεγχος.
 • Καθορισμός με σαφήνεια του περιεχομένου του Μητρώου Έργου

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στον τομέα του Τουρισμού παρουσιάστηκε η σπουδαιότητα της Πιστοποίησης Ποιότητας για την επιτυχή διαφοροποίηση του Τουριστικού  Προϊόντος και την ανάδειξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η επιπρόσθετη αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος θα περάσει μέσα από την ανεξάρτητη αξιολόγηση τόσο των κλειδιών για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια όσο και των αστεριών των ξενοδοχείων. Η πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς με τρόπο αξιοκρατικό και διαφανή θα δώσει στο Τουριστικό Προϊόν της Χώρας μας Προστιθέμενη Αξία, Εγγυήσεις στους ταξιδιώτες, Αναβάθμιση της εικόνας μας και Προσέλκυση νέων πελατών επιμηκύνοντας με αυτόν τον τρόπο την τουριστική περίοδο.

HellasCert

Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO/IEC 17020, ISO/IEC17021, και ISO/IEC17024, ISO / IEC 17065.

Σκοπός της ίδρυσης της Ένωσης είναι η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση», η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης- Πιστοποίησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία και η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων.

Οι φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν στην HellasCert  εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τις πιστοποιήσεις και τους ελέγχους των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων καθώς και των Οργανισμών του κράτους, όπως αυτές προβλέπονται στα διεθνή πρότυπα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο