Τα νέα των μελών μας

Forum S.A.: Πιστοποίηση «CoVid-Shield» για την FORUM SA

undefined

 

FORUM AE, προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία εκθετών και επισκεπτών, πιστοποιήθηκε από την TUV Austria Hellas με το Σχήμα «CoVidShield», για την προετοιμασία και την διοργάνωση Εμπορικών Εκθέσεων.

Εναρμονισμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις ειδικές νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για την δραστηριότητά της, η FORUM AE έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός πρόληψης της εισροής και της εξάπλωσης της νόσου του κορωναϊού κατά τις Εμπορικές Εκθέσεις που διοργανώνει και δεσμεύεται για την συνεχή παρακολούθηση και αναθεώρηση του Μηχανισμού Ασφάλειας και Υγιεινής βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων και συστάσεων των αρμοδίων αρχών. 

undefined

Πολιτική – Δέσμευση “Covid Shield

Η Διοίκηση της FORUM AE δεσμεύεται για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία της Εταιρίας, στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid-19 και για όσο αυτή διαρκεί, καθώς και την ασφάλεια του προσωπικού, των συνεργατών και των πελατών που σχετίζονται με την δραστηριότητα της Εταιρίας.
Για τον λόγο αυτό έχει θεσπίσει πολιτική συμμορφούμενη με τις αρχές του
ISOCovidShield η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
1.
 Mέτρα πρόληψης για την μείωση της πιθανότητας μετάδοσης του ιού στους εργαζόμενους, τους εκθέτες και τους επισκέπτες
2.
 Ορισμός Ομάδας Διαχείρισης κρίσης ύποπτων περιστατικών κρούσματος Covid-19 (εντός και εκτός εργασιακού χώρου)
3.
 Εκπόνηση σχεδίου δράσης σε περιπτώσεις ύποπτων περιστατικών κρούσματος Covid-19
4.
 Σύνταξη και επικαιροποίηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και Κινδύνου Covid-19
5.
 Συνεχή παρακολούθηση και αναθεώρηση των Διαδικασιών Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία βάσει των συστάσεων που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.
6.
 Θέσπιση μετρήσιμων αντικειμενικών δεικτών για την συμμόρφωση της Εταιρίας αναφορικά με τις απαιτήσεις του σχήματος και τη συμμόρφωση με οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι δείκτες αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στο πλαίσιο της ανασκόπησης του Συστήματος CovidShield από την Εταιρία.
7.
 Η Πολιτική και οι αρχές “CovidShield” εφαρμόζονται και θα εφαρμόζονται αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια όλων των ωρών λειτουργίας της Εταιρίας, καθώς και κατά την διάρκεια υπερωριών και της οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων.
8.
 Η Εταιρία δεσμεύεται για την παροχή των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική συνέχιση της λειτουργία της εμπορικής της δραστηριότητας.
9.
 Η Πολιτική ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς οργανισμούς, που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των εκθέσεων που διοργανώνει η FORUMAE.
10.
 Το Σύστημα Διαχείρισης COVID-19 ανασκοπείται τακτικά από την Διοίκηση (κάθε 3 μήνες κατ’ ελάχιστον ή εκτάκτως όποτε κριθεί απαραίτητο), ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καταλληλόλητά του, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο