Τα νέα των μελών μας

Chef Club: Απόφαση επί δήλωσης σήματος Great Kouzina

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Απόφαση με αριθμό: 4185/25-7-2014

Σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ

120/Α/29-5-2013),

β) την υπ’ αριθμ. K4-13977/12-11-12 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης

«καθορισμός κριτηρίων επιλογής και τα προσόντων εξεταστών της Υπηρεσίας

Σημάτων κατ’ εφαρμογή του Ν. 4072/2012»,

γ) ) την υπ’ αριθμ. Κ4-15366/12-12-12 πράξη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας

Σημάτων «ορισμός εξεταστών…»

Η υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ως εξεταστής, δέχεται τη με αριθμό 226472 δήλωση του κατωτέρω σήματος:

της εταιρείας με την επωνυμία ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, που

εδρεύει Λεωφόρος Βουλιαγμένης 171, Τ.Κ. 17237, Δάφνη, η οποία κατατέθηκε

στις 19.05.2014, με πληρεξούσιο δικηγόρο και με αντίκλητο < Ουρανία Πάρασχη

του Νικολάου>, για να διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα ταξινομημένα κατά κλάση:

Κλάση 16: Επαγγελματικά έντυπα (εφημερίδα, περιοδικό έντυπο υλικό, φυλλάδια).

Κλάση 35: Διαφήμιση. Διαφήμιση on line σε δίκτυο πληροφοριών. Διαφήμιση με

αλληλογραφία .Οργάνωση εμπορικών εκθέσεων. Επαγγελματική συμβουλευτική.

Κλάση 38: Τηλεπικοινωνίες. Διάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Κλάση 41:Εκπαίδευση, επιμόρφωση. Έκδοση ενημερωτικών δελτίων. Έκδοση

ηλεκτρονικού περιοδικού. Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού στο διαδίκτυο. Οργάνωση και

διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων. Οργάνωση εκπαιδευτικών εκθέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου.

Η εξεταστής

ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο