Τα νέα των μελών μας

Chef Club: Απόφαση επί δήλωσης σήματος Great Kouzina

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Απόφαση με αριθμό: 4185/25-7-2014

Σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ

120/Α/29-5-2013),

β) την υπ’ αριθμ. K4-13977/12-11-12 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης

«καθορισμός κριτηρίων επιλογής και τα προσόντων εξεταστών της Υπηρεσίας

Σημάτων κατ’ εφαρμογή του Ν. 4072/2012»,

γ) ) την υπ’ αριθμ. Κ4-15366/12-12-12 πράξη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας

Σημάτων «ορισμός εξεταστών…»

Η υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ως εξεταστής, δέχεται τη με αριθμό 226472 δήλωση του κατωτέρω σήματος:

της εταιρείας με την επωνυμία ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, που

εδρεύει Λεωφόρος Βουλιαγμένης 171, Τ.Κ. 17237, Δάφνη, η οποία κατατέθηκε

στις 19.05.2014, με πληρεξούσιο δικηγόρο και με αντίκλητο < Ουρανία Πάρασχη

του Νικολάου>, για να διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα ταξινομημένα κατά κλάση:

Κλάση 16: Επαγγελματικά έντυπα (εφημερίδα, περιοδικό έντυπο υλικό, φυλλάδια).

Κλάση 35: Διαφήμιση. Διαφήμιση on line σε δίκτυο πληροφοριών. Διαφήμιση με

αλληλογραφία .Οργάνωση εμπορικών εκθέσεων. Επαγγελματική συμβουλευτική.

Κλάση 38: Τηλεπικοινωνίες. Διάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Κλάση 41:Εκπαίδευση, επιμόρφωση. Έκδοση ενημερωτικών δελτίων. Έκδοση

ηλεκτρονικού περιοδικού. Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού στο διαδίκτυο. Οργάνωση και

διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων. Οργάνωση εκπαιδευτικών εκθέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου.

Η εξεταστής

ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από τον ΣΕΤΕ
συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.