Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ΄ Τριμήνου 2020

 

undefined

 

Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία»), σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της: 

  • Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 113,58 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 230,57 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 162,96 εκατ. και Ευρώ 326,98 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, ήτοι μείωση σε ποσοστό 30% και 29% αντίστοιχα. 
  • Tο μεταφορικό έργο των πλοίων κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 45% στους επιβάτες, κατά 30% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 το μεταφορικό έργο των πλοίων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 51% στους επιβάτες, κατά 37% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 36,86 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 38,79 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 57,48 εκατ. και Ευρώ 72,98 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 24,54 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 3,33 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 46,22 εκατ. και Ευρώ 41,37 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 12,14 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 ενώ προέκυψαν ζημίες Ευρώ 28,81 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι κερδών Ευρώ 41,95 εκατ. και Ευρώ 30,90 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019. 

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του Ομίλου θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, τα περιοριστικά μέτρα που πρόσφατα έλαβε η πολιτεία για τη μετακίνηση των πολιτών θα επιφέρουν μείωση στο μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης, όπως αποτυπώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019, για μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019, επιβεβαιώνονται και με τα σημερινά δεδομένα. 

Ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2020 σε Ευρώ 101,72 εκατ. έναντι Ευρώ 105.33 εκατ. στις 31.12.2019. 

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, στο πλαίσιο των ενεργειών της διοίκησης για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά Ευρώ 20 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος κάνει χρήση των μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης, επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους Ευρώ 1,75 εκατ., ενώ σύναψε συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) ύψους Ευρώ 15 εκατ. 

Η διοίκηση, κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, εργάζεται σε καθημερινή βάση α) για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των επιβατών και των συνεργατών, β) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου, γ) για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου, ενώ παράλληλα εξετάζει σχέδια για την κατά το δυνατό συντομότερη επάνοδο στον προ-COVID-19 επιχειρηματικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας. 

Συνημμένα:

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

 undefined

 

undefined

 Σημείωση: Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο