Τα νέα των μελών μας

ATTICA GROUP: Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της «ΑTTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Η ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Απορροφώσα Εταιρία» ή «Εταιρία») ανακοινώνει ότι στις 08.12.2023 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») των 27.358.350 νέων άυλων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία, που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (εφεξής «η Απορροφώμενη Εταιρία» ή «ΑΝΕΚ») από την Εταιρία (εφεξής η «Συγχώνευση»).

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €72.949.258 και διαιρείται σε 243.164.193 άυλες, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30. Η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών Attica A.E. Συμμετοχών και ANEK έχει ως ακολούθως:

– Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρίας θα λάβουν 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), για κάθε μία (1) παλαιά, κοινή ή προνομιούχα, ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30).

– Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρίας θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών της Απορροφώσας Εταιρίας, που κατείχαν πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, με ονομαστική αξία €0,30 η καθεμία.

Η Συγχώνευση με Απορρόφηση εγκρίθηκε στις 04.12.2023 δυνάμει της υπʼ αριθμ. 3166897ΑΠ/04.12.2023 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3925565. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, όσον αφορά στην κατά τα ανωτέρω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. κατά τη συνεδρίασή της την 04.12.2023 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 27.358.350 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30, οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της Συγχώνευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 05.12.2023 παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι, δικαιούχοι των νέων μετοχών που εκδόθηκαν λόγω της Συγχώνευσης είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») κατά την 06.12.2023 ως μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας ANEK (record date).

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την Συγχώνευση θα είναι ήδη πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ. κατά την 08.12.2023, ήτοι κατά την ημερομηνία της έναρξης διαπραγμάτευσης.

Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. από τις 05.12.2023 θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Τα κλασματικά δικαιώματα τα οποία προκύπτουν από την ανταλλαγή των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρίας με νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας θα τακτοποιηθούν δυνάμει αποφάσεων των συνελεύσεων των Συγχωνευομένων Εταιριών κατά τα οριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 7 παρ. 4 Ν. 4569/2018).

Το Έγγραφο Εξαίρεσης σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528, όπως ισχύει, σχετικά με την Συγχώνευση με Απορρόφηση (εφεξής το «Έγγραφο»), είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 30.11.2023 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες: – της Εταιρίας: https://www.attica-group.com, – του Χ.Α.: https://www.athexgroup.gr/el/.

Επίσης, το Έγγραφο είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας στην διεύθυνση: Λυσικράτους αρ.1-7 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο