Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας – γνωστοποίηση συναλλαγής

undefined

 

 

H «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εκδότρια») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2016, ότι την 21.1.2020:

1. H μέτοχος «ΜIG SHIPPING S.A.», πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εκδότρια, ήτοι τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας κ. Κυριάκο Μάγειρα και το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι: α) Την 17.1.2020 μεταφέρθηκε το ενέχυρο α΄ τάξης που είχε συσταθεί επί 61.252.703 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της «ΜIG SHIPPING S.A.», από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.» στην «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως νέα εκπρόσωπο ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 19.3.2015 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 17.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,305, β) Την 17.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο β΄ τάξης επί 87.819.807 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της «ΜIG SHIPPING S.A.», υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως νέας εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 19.3.2015 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 17.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,305, γ) Την 20.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο β΄ τάξης επί 61.252.703 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της «ΜIG SHIPPING S.A.», υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 21.10.2016 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 20.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,325, δ) Την 20.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο γ΄ τάξης επί 149.072.510 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της «ΜIG SHIPPING S.A.», υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως νέας εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 20.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,325 και ε) Την 20.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο δ΄ τάξης επί 149.072.510 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της «ΜIG SHIPPING S.A.», υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε εξασφάλιση απαιτήσεων που απορρέουν από σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που έχει χορηγηθεί στην MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 20.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,325.

2. H μέτοχος «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «MIG»), πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εκδότρια, ήτοι τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας κ.κ. Παναγιώτη Θρουβάλα και Γεώργιο Ευστρατιάδη, ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι: α) Την 17.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο β΄ τάξης επί 22.241.173 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της ΜIG, υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως νέας εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 19.3.2015 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 17.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,305, β) Την 17.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο γ΄ τάξης επί 22.241.173 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της ΜIG, υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως νέας εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 17.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,305 και γ) Την 17.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο δ΄ τάξης επί 22.241.173 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της ΜIG, υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε εξασφάλιση απαιτήσεών της που απορρέουν από σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 17.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,305.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο