Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2021

 

undefined

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group (η «Εταιρία»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2021, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 122,19 εκατ. (Ευρώ 117,00 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020), ενοποιημένες ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων Ευρώ 4,38 εκατ., (κέρδη Ευρώ 1,94 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020) και ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους Ευρώ 34,05 εκατ. (ζημίες Ευρώ 40,96 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020). 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών επετεύχθη σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, με την επιβολή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου περιοριστικών μέτρων, τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία. Για λόγους συγκρισιμότητας, όσον αφορά το α΄ εξάμηνο του 2020, επισημαίνεται ότι περιοριστικά μέτρα για την πανδημία εφαρμόστηκαν από τα τέλη Μαρτίου 2020, ενώ ο Όμιλος άρχισε τους δύο πρώτους μήνες του έτους 2020 με θετικούς ρυθμούς αύξησης του μεταφορικού του έργου, πορεία η οποία ανακόπηκε βιαίως με την εμφάνιση της πανδημίας στα μέσα Μαρτίου 2020. Επίσης, κατά το α΄ εξάμηνο 2021 αυξήθηκε σημαντικά το κόστος καυσίμων του Ομίλου κατά 15,4% με αποτέλεσμα τη δημιουργία ζημιών προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων. Οι πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της Εταιρίας, συνεισέφεραν στη μείωση των ενοποιημένων ζημιών του Ομίλου σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2020. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 89,83 εκατ. από Ευρώ 80,53 εκατ. στις 31.12.2020. Επίσης, ο Όμιλος διαθέτει ανοιχτές γραμμές χρηματοδότησης ύψους Ευρώ 35 εκατ. οι οποίες την 30.6.2021 είναι αχρησιμοποίητες. 

Τα Ενσώματα Πάγια του Ομίλου στις 30.6.2021 ανήλθαν σε Ευρώ 678,69 εκατ. έναντι Ευρώ 678,66 εκατ. στις 31.12.2020 και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του Ομίλου. 

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.6.2021 ανήλθε σε Ευρώ 452,77 εκατ. (Ευρώ 430,54 εκατ. την 31.12.2020), από τα οποία Ευρώ 430,32 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 405,49 εκατ. την 31.12.2020) και Ευρώ 22,45 εκατ. βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 25,05 εκατ. την 31.12.2020). 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 30.6.2021 σε Ευρώ 352,43 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,63 ανά μετοχή της Εταιρίας. 

Την 30.6.2021 ο Όμιλος απασχολούσε 1.910 εργαζόμενους. 

ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Η Attica Group διαθέτει 30 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways». Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 9 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό. Τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού που είναι με μακροχρόνια γυμνή ναύλωση. Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και φέρουν την ελληνική σημαία. 

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Διεθνείς Πλόες), ενώ ένα πλοίο ήταν ναυλωμένο στο εξωτερικό. Από τον Μάρτιο του 2021, η Attica Group έχει ανακοινώσει την έναρξη απευθείας ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων. 

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2020, μειώθηκε κατά 3,6% στους επιβάτες, αυξήθηκε κατά 23% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 11% στα φορτηγά οχήματα. 

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Η Attica Group, συνεχίζοντας την παράδοσή της σε καινοτόμες κατασκευές πλοίων, υπέγραψε συμφωνία με το ναυπηγείο Brødrene Aa της Νορβηγίας για την κατασκευή τριών (3) υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran, τα οποία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία του Ομίλου στους συγκεκριμένους προορισμούς. Τα νέα πλοία, έχουν σχεδιαστεί με καινοτόμα χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν πλήρως τις προσφερόμενες υπηρεσίες και συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη σταδιακή μετάβαση σε μια πιο πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία. 

Επίσης, η Attica Group ολοκλήρωσε την εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers), στα πλοία BLUE STAR DELOS και BLUE STAR MYCONOS, το τρίτο και τέταρτο κατά σειρά από τα πλοία του Ομίλου στα οποία έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση scrubbers. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) στη συνεδρίαση της 14.7.2021 ενέκρινε το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4706/2020. Η Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) της 15.7.2021 ενέκρινε την εκλογή της κας Μαρίας Σαρρή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε αυτή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ. Επίσης, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. καθώς και την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Attica Group. 

Στις 19.7.2021 ανακοινώθηκε η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. ως ακολούθως: Κυριάκος Δ. Μάγειρας – Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος / Μιχαήλ Γ. Σακέλλης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος / Σπυρίδων Χ. Πασχάλης – Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος / Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης – Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος / Λουκάς Κ. Παπάζογλου – Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος / Ευστράτιος Γ. – Ι. Χατζηγιάννης – Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος / Μαρία Γ. Σαρρή – Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΒΡΑΒΕΙΑ 

Η Attica Group βραβεύτηκε κατά το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης με έξι βραβεία στα Tourism Awards 2021, καθώς και με τέσσερα βραβεία στα Health & Safety Awards 2021, τα οποία διοργανώθηκαν από την Boussias Communications. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 

Κατά το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2021, το μεταφορικό έργο του Ομίλου σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εσόδων. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 42,9% στους επιβάτες, 36,9% στα Ι.Χ. οχήματα και 16,8% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα 2020. Σε σύγκριση με το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2019, o κύκλος εργασιών του Ομίλου το αντίστοιχο διάστημα του 2021 είναι μειωμένος κατά 8,4%. Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι αρχίζει η σταδιακή ομαλοποίηση των εργασιών του Ομίλου. Παρόλα αυτά, πρέπει να επισημανθεί η αβεβαιότητα που δημιουργεί η εξέλιξη της πανδημίας και τυχόν επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των επιβατών. 

Η διοίκηση εργάζεται μεθοδικά με σκοπό αφενός, να μετριάσει τις επιπτώσεις τις πανδημίας καταβάλλοντας προσπάθεια για τη συνεχή προσαρμογή του Ομίλου στα υπό εξέλιξη δεδομένα και αφετέρου, να προχωρήσει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για βιώσιμη ανάπτυξη στη μετά COVID-19 εποχή. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Attica Group

κ. Π. Δικαίος

Group CFO

Τηλ.: 210 891 9500

Fax: 210 891 9509

e-mail: ir@attica-group.com

www.attica-group.com 

Οι Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρίας (www.attica-group.com) την 23η Σεπτεμβρίου, 2021.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο