Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2020

undefined

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group (η «Εταιρία»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2020, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 117,00 εκατ. έναντι Ευρώ 164,01 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019. Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 1,94 εκατ., έναντι αντίστοιχων κερδών Ευρώ 15,50 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019. 

Η μείωση στον κύκλο εργασιών και κατ΄ επέκταση στο EBITDA του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, οφείλεται στη μείωση του μεταφορικού έργου ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, τα κυβερνητικά περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τα μέσα Μαρτίου 2020 στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων κατά την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας, καθώς και η συνεχιζόμενη επιβολή μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών, επέφεραν σημαντική μείωση στο μεταφορικό έργο του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, το α΄ εξάμηνο 2020 σημειώθηκε μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 56% στους επιβάτες, 46,3% στα Ι.Χ. οχήματα και 15,6% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα δρομολόγια των πλοίων για το α΄ εξάμηνο 2020 μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 33% (4.446 δρομολόγια το α΄ εξάμηνο 2020 έναντι 6.683 δρομολόγια το αντίστοιχο περυσινό διάστημα). 

Ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης του μεταφορικού έργου του Ομίλου λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 στο α΄ εξάμηνο 2020, προέκυψαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 40,96 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 11,05 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνεται ζημία ύψους Ευρώ 12,51 εκατ. που προέκυψε από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου μεταβολής των τιμών καυσίμων έναντι κέρδους ύψους Ευρώ 1,3 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. 

Η επιβατηγός ναυτιλία είναι μεταξύ των κλάδων της οικονομίας που έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19. Η εξάπλωση της πανδημίας και τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό της, κυρίως οι απαγορεύσεις στη διακίνηση των πολιτών, αποτελούν έκτακτες καταστάσεις, δεν μπορούν να προβλεφθούν και δημιουργούν συνθήκες που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης από τη διοίκηση διότι επηρεάζουν το μεταφορικό έργο του Ομίλου. 

Ειδικότερα, η διοίκηση από την έναρξη της πανδημίας όρισε τέσσερις βασικούς στόχους και δημιούργησε ομάδα διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, η οποία εργάζεται σε καθημερινή βάση μελετώντας τα νέα δεδομένα και εξειδικεύοντας τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Οι στόχοι του Ομίλου συνοψίζονται ως εξής: α) προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των επιβατών και των συνεργατών, β) διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου, γ) περιορισμό του κόστους λειτουργίας και ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου και δ) προσαρμογή των στόχων του Ομίλου στο νέο οικονομικό περιβάλλον. 

Κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, η διοίκηση με καθημερινή μελέτη των δεδομένων του μεταφορικού έργου, της εξέλιξης της πανδημίας καθώς και των μέτρων που λαμβάνει η Πολιτεία, προχώρησε σε εκτιμήσεις για την εξέλιξη του μεταφορικού έργου ανά αγορά, πλοίο και γραμμή δρομολογίων και στη βάση των εκτιμήσεων αυτών έλαβε έγκαιρα αποφάσεις, μεταξύ άλλων, για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας με τη μείωση των λειτουργικών και γενικών εξόδων, καθώς και τη μείωση και τον εξορθολογισμό των δρομολογίων των πλοίων. Οι παραπάνω ενέργειες περιόρισαν σημαντικά το κόστος λειτουργίας του Ομίλου και πέτυχαν την καλύτερη δυνατή προσαρμογή της προσφοράς υπηρεσιών των πλοίων του Ομίλου στη μειωμένη ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα διασφάλισης της εξυπηρέτησης και συνδεσιμότητας της νησιωτικής χώρας αξιοποιώντας μεταξύ άλλων, στο μέγιστο βαθμό τα στοχευμένα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων που ανακοίνωσε η Ελληνική Πολιτεία. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 68,72 εκατ. από Ευρώ 105,33 εκατ. στις 31.12.2019. Εντός του α΄ εξαμήνου 2020 έγινε χρήση ταμειακών διαθεσίμων για την εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) σε δυο (2) πλοία του Ομίλου ύψους Ευρώ 11,84 εκατ. και διατέθηκαν Ευρώ 3,74 εκατ. για την εξόφληση των δόσεων των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου, καθώς και για τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Ο Όμιλος προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών για τη θωράκιση της ρευστότητάς του, μεταξύ άλλων, κάνοντας χρήση των μέτρων στήριξης ρευστότητας που έχει ανακοινώσει η Πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, ενώ κατά το β΄ εξάμηνο του 2020 σύναψε συμφωνίες για νέα πιστωτικά όρια κεφαλαίου κίνησης συνολικού ύψους Ευρώ 35 εκατ. 

Τα Ενσώματα Πάγια του Ομίλου στις 30.6.2020 ανήλθαν σε Ευρώ 687,75 εκατ. έναντι Ευρώ 688 εκατ. στις 31.12.2019 και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του Ομίλου. 

Ο Όμιλος στις 30.6.2020 έχει μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 395,54 εκατ. έναντι Ευρώ 391,70 εκατ. στις 31.12.2019 και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 12,18 εκατ. έναντι Ευρώ 19,06 εκατ. στις 31.12.2019. 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 372,57 εκατ. από Ευρώ 431,98 εκατ. στις 31.12.2019 και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,7 ανά μετοχή της Εταιρίας. 

ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

O στόλος της Attica Group με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways» αριθμεί 30 πλοία, εκ των οποίων τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 9 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό. Τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού που είναι υπό μακροχρόνια ναύλωση. Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και φέρουν την ελληνική σημαία. Στις 30.6.2020 ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο ανερχόταν στους 1.600. 

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Διεθνείς Πλόες), ενώ ένα πλοίο ήταν ναυλωμένο στο εξωτερικό. 

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Στις 15.1.2020 η Attica Group, υλοποιώντας την από 18.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε τους ειδικότερους όρους διανομής κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. 

Στις 9.6.2020 η Attica Group ανακοίνωσε τη τριπλή διάκρισή της στα LOYALTY AWARDS 2020 που διοργανώθηκαν από την Boussias Communications. Ειδικότερα, η Attica Group βραβεύτηκε με α) το Gold βραβείο στην κατηγορία Best New Product / Service Loyalty Initiative για τα Sea smiles Kiosks, β) το Silver βραβείο στην κατηγορία Best Short-Term Initiative για την καμπάνια #Thaksanartho της Blue Star Ferries, γ) το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Digital Onboarding, για τα Sea smiles Kiosks και για την infotainment πλατφόρμα @sea.  

Στις 10.6.2020 η Attica Group ανακοίνωσε ότι μέσω ειδικής σήμανσης από την Bureau Veritas, ονόματι ‘SAFEGUARD’, πιστοποιήθηκε ότι σε κάθε ένα από τα πλοία της Attica Group λαμβάνονται ειδικά μέτρα και εφαρμόζονται διαδικασίες για την αντιμετώπιση βιολογικών κινδύνων που προέρχονται από τον COVID-19, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας. 

Στις 22.6.2020 ο Όμιλος ανακοίνωσε τις διακρίσεις του στα Tourism Awards 2020 που διοργανώθηκαν από την Boussias Communications. Ειδικότερα, η Attica Group βραβεύτηκε ως ακολούθως: α) Platinum βραβείο στην κατηγορία «Innovation» για το «E-Ticket/Boarding Pass», β) Gold βραβείο στην κατηγορία «Travel» για το «OnBoard Infotainment Platform @sea», γ) Gold βραβείο στην κατηγορία «Strategy» για το Πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες» της Blue Star Ferries, δ) Gold βραβείο στην κατηγορία «Digital Tourism» για την Online στρατηγική της Blue Star Ferries, ε) Silver βραβείο στην κατηγορία «Travel» για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης “Sea smiles”, ζ) Bronze βραβείο στην κατηγορία «Strategy» για τη συνεργασία με τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις “Hope Genesis”, “Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων” & “Μετάδραση”, η) Bronze βραβείο στην κατηγορία «Strategy» για το Πρόγραμμα “Hotel & Ferry” σε Σάμο, Λέρο, Χίο, Κω και Μυτιλήνη.

Στις 7.7.2020 και στις 28.7.2020, η Attica Group ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) στο BLUE STAR PATMOS και στο SUPERFAST XI, αντίστοιχα, και ελήφθησαν οι σχετικές πιστοποιήσεις από τον παρακολουθούντα Νηογνώμονα. 

Στις 17.7.2020, η Attica Group ανακοίνωσε την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών που εφαρμόζει ο Όμιλος. Η πιστοποίηση ελήφθη από την BM TRADA, διαπιστευμένο Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης από το Βρετανικό φορέα πιστοποίησης UKAS. 

Στις 20.7.2020, η Attica Group ανακοίνωσε την έκδοση του 11ου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο οποίος αφορά το έτος 2019 και ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards του Global Reporting Initiative (σε επίπεδο συμφωνίας “Core”), τις οποίες πρώτη η Attica Group εφάρμοσε στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας παγκοσμίως. Ο Απολογισμός εστιάζει στα θέματα που ενδιαφέρουν τους Κοινωνικούς Εταίρους στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης δέσμευσης του Ομίλου για υπεύθυνη λειτουργία, κάνοντας αναφορά σε 85 δημοσιοποιήσεις GRI, 235 ποσοτικούς δείκτες, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει 38 μελλοντικούς στόχους. 

Στις 18.8.2020, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη διάκριση για το Πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες» της BLUE STAR FERRIES, η οποία έλαβε χώρα στην 7η τελετή απονομής των βραβείων «Corporate Affairs Excellence Awards 2020 (CAEA)». Το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες» διακρίθηκε στην κατηγορία «Δράση/Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους (Low Budget)». 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) της 27.8.2020, μεταξύ άλλων θεμάτων, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου. 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

Οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης, όπως αποτυπώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019, για μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019, επιβεβαιώνονται και με τα σημερινά δεδομένα. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο μεταφορικό έργο του Ομίλου κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2020, περίοδο που παραδοσιακά κορυφώνεται η μεταφορική κίνηση του έτους, σημειώθηκε μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 42,8% στους επιβάτες, 28,3% στα Ι.Χ. οχήματα και 18,0% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση αυτή του μεταφορικού έργου ισοδυναμεί με μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2020 κατά 37,7 εκατ. Ευρώ ή ποσοστό 30,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, βάσει των μέτρων που λαμβάνονται λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των κρουσμάτων, αναμένεται επίσης μείωση του μεταφορικού έργου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι καθώς η πανδημία συνεχίζεται, οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές ενέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν είτε προς τη θετική πλευρά, εφόσoν βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης της πανδημίας και ιδιαίτερα το εμβόλιο, είτε αρνητικά, σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση και η πανδημία λάβει μακροχρόνια χαρακτηριστικά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω της πανδημίας. σε συνδυασμό με το κομβικό έργο που επιτελεί στην οικονομική ανάπτυξη των νησιών μας και την εδαφική συνοχή της χώρας, η διοίκηση συμμετέχει και υποστηρίζει τις προσπάθειες της ελληνικής Πολιτείας να συμπεριλάβει την επιβατηγό ναυτιλία στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Attica Group

κ. Π. Δικαίος

Group CFO

Τηλ.: 210 891 9500

Fax: 210 891 9509

e-mail: ir@attica-group.com

www.attica-group.com

Οι Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρίας (www.attica-group.com).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο