Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Αποτελέσματα Α΄ εξαμήνου 2017

undefined

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩ 112,04 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ 109,63 ΕΚΑΤ. ΣΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 
  • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 5,4%, ΤΩΝ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 9,9% ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 2,3% 
  • Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 50% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA) ΣΤΑ ΕΥΡΩ 7,07 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ ΕΥΡΩ 21,66 ΕΚΑΤ. ΣΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), του μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2017, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 112,04 εκατ. (Ευρώ 109,63 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2016) και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 7,07 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 21,66 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016. Οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 22,26 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 2,20 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η ανωτέρω απόκλιση στην κερδοφορία, σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2016, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τον Όμιλο με ποσό άνω των Ευρώ 15 εκατ. 

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. 

Στις 30 Ιουνίου 2017, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 47,46 εκατ. έναντι Ευρώ 51,22 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

Τα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 535,85 εκατ. (Ευρώ 547,91 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016). 

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.6.2017 ανέρχεται σε Ευρώ 256,72 (Ευρώ 255,44 την 31η Δεκεμβρίου 2016) από τα οποία Ευρώ 227,50 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 229,81 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016) και Ευρώ 29,22 εκατ. μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (Ευρώ 25,64 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016). 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 30.6.2017 σε Ευρώ 375,13 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,96 ανά μετοχή της Εταιρίας. 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2017 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, από τα οποία τα έντεκα είναι ιδιόκτητα και το ένα με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης. 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου ενισχύθηκε σε όλες τις κατηγορίες εσόδων με αύξηση κατά 5,4% στους επιβάτες, κατά 9,9% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 2,3% στα φορτηγά οχήματα. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 16,8% στους επιβάτες, κατά 14,2% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 3,5% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική αυξήθηκαν κατά 2,1% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2016. 

Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο, Πειραιάς-Χανιά και Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη, το α΄ εξάμηνο του 2017, εκτελώντας συνολικά 4,8% περισσότερα δρομολόγια από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 4,3% στους επιβάτες, κατά 9,2% στα Ι.Χ. οχήματα, και κατά 1,7% στα φορτηγά οχήματα. Στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Στις 14.2.2017 η Εταιρία ανακοίνωσε τη Χρυσή διάκρισή της στα Transport & Logistics AWARDS 2017 by ΠΑΕΓΑΕ που διοργανώθηκαν από το Supply Chain Institute και τη Boussias Communications. Η Χρυσή διάκριση απονεμήθηκε για τη δημιουργία των προϊόντων Eurail και Interrail Greek Islands Pass. Πρόκειται για κάρτες συνδυασμένης μεταφοράς τρένου και πλοίου οι οποίες επιτρέπουν στους κατόχους τους να ταξιδεύουν σε διαδοχικούς προορισμούς καταβάλλοντας έναν κοινό ναύλο. 

Στις 20.3.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε το Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Μιχάλη Σακέλλη, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος καθώς και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Αλέξανδρου Εδιπίδη, απόφαση που εν συνεχεία επικυρώθηκε και από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Κατά την ίδια συνεδρίαση επανακαθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως: Κυριάκος Δ. Μάγειρας (Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος), Μιχάλης Γ. Σακέλλης (Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), Σπυρίδων Χ. Πασχάλης (Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος), Ηρακλής Ι. Σιμιτσιδέλλης (Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος), Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης (Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος), Εμμανουήλ Δ. Ξανθάκης (Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος). Μετά την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους κ.κ.  Εμμανουήλ Ξανθάκη (Πρόεδρο), Μιχάλη Σακέλλη και Γεώργιο Ευστρατιάδη. 

Στις 16.5.2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ενέκρινε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016. 

Στις 11.8.2017, η Εταιρία ανακοίνωσε ότι, επήλθε καταρχήν συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και άλλους μετόχους μειοψηφίας για την απόκτηση από την Attica Group συνολικά 39.039.833 μετοχών της εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «HSW»), ήτοι ποσοστού 50,30% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW. Στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, η Attica Group θα καταβάλλει Ευρώ 30,61 εκατ. τοις μετρητοίς και θα διαθέσει 24.145.523 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αγορά των 1.250.000 μετοχών εκ του ανωτέρω πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSW, έχει ήδη ολοκληρωθεί, δια καταβολής τοις μετρητοίς, ενώ οι υπόλοιπες μετοχές θα αποκτηθούν βάσει συμφωνίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων κανονιστικών και λοιπών αρχών. 

Στις 18.8.2017 η Εταιρία ανακοίνωσε την πιστοποίηση των Σχεδίων Παρακολούθησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα («Σχέδια Παρακολούθησης») όλων των πλοίων του Ομίλου. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την ορθή και συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και κοινοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EU MRV 757/2015, καθιστώντας τις πλοιοκτήτριες του Ομίλου τις πρώτες Ελληνικές εταιρίες επιβατηγού ναυτιλίας που συμμορφώνονται με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό. 

Στις 30.8.2017 το πλοίο Blue Star Patmos προσάραξε σε αβαθή κατά την είσοδό του στο λιμένα της Ίου. Οι επιπτώσεις από το εν λόγω συμβάν στον κύκλο εργασιών και τα αποτελέσματα του Ομίλου εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, λόγω της επερχόμενης χαμηλής περιόδου κίνησης και της δυνατότητας κάλυψης των δρομολογίων του πλοίου με μεταδρομολογήσεις άλλων πλοίων του Ομίλου. Το γεγονός καλύπτεται πλήρως από τις υφιστάμενες ασφαλιστικές καλύψεις του πλοίου Blue Star Patmos για αστική ευθύνη έναντι τρίτων (Protection & Indemnity) και για κινδύνους σκάφους και μηχανής (Hull & Machinery) από διεθνώς αναγνωρισμένους ασφαλιστικούς οίκους. Διευκρινίζεται επί τα ανωτέρω ότι το πλοίο βρίσκεται ήδη στα ναυπηγεία της Ελευσίνας για τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Attica Group

κ. Π. Δικαίος

Group CFO

Τηλ.: 210 891 9500

Fax: 210 891 9509

e-mail: ir@attica-group.com

www.attica-group.com

www.superfast.com

www.bluestarferries.com 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρίας (www.attica-group.com) την 29η Σεπτεμβρίου, 2017.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο