Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Αποτελέσματα 6μήνου 2022

undefined

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group (η «Εταιρία»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2022, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 201,45 εκατ. (Ευρώ 122,19 εκατ. στο α΄ εξάμηνο 2021), ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 9,61 εκατ. (Ευρώ 4,38 εκατ. στο α’ εξάμηνο 2021) και ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους Ευρώ 30,54 εκατ.(ζημίες Ευρώ 34,05 το α΄ εξάμηνο 2021).

Με την άρση του μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών στα πλοία από τα μέσα Μαρτίου 2022, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 65% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σηματοδοτώντας την σταδιακή επαναφορά των εργασιών του Ομίλου στα προ Covid- 19 επίπεδα.

Η αύξηση του μεταφορικού έργου, και κατ’ επέκταση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, αντισταθμίστηκε από την παρατεταμένη πολύ υψηλή τιμή των καυσίμων (αύξηση κατά 99% στη μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2021), με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους. Οι πράξεις αντιστάθμισης της τιμής των καυσίμων για μέρος της καταναλωθείσας ποσότητας από τα πλοία του Ομίλου, που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της Εταιρίας, συνεισέφεραν κατά Ευρώ 12,8 εκατ. στη μείωση των ενοποιημένων ζημιών του Ομίλου σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 67,88 εκατ. από Ευρώ 97,36 εκατ. στις 31.12.2021. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε Ευρώ 467,42 εκατ. έναντι Ευρώ 481,59 εκατ. την 31.12.2021.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 684,91 εκατ. έναντι Ευρώ 673,84 εκατ. στις 31.12.2021.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 30.06.2022 σε Ευρώ 344,44 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,6 ανά μετοχή της Εταιρίας.

Την 30.06.2022 ο Όμιλος απασχολούσε 2.089 εργαζόμενους.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η Attica Group δρομολογεί 33 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways». Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 12 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό.

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με α΄ εξάμηνο 2021, αυξήθηκε κατά 108% στους επιβάτες, κατά 56% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα. Ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τo α΄ εξάμηνο 2021 αυξήθηκε κατά 54%.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2022 προστέθηκαν στο στόλο του Ομίλου τρία υπερσύγχρονα πλοία τύπου Aero Catamaran, τα οποία ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγεία Brødrene Aa της Νορβηγίας. Τα Aero Highspeed 1, 2 και 3 ξεκίνησαν τα δρομολόγια τους στις γραμμές του Αργοσαρωνικού στις αρχές Αυγούστου 2022, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία στους συγκεκριμένους προορισμούς.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για επέκταση των δραστηριοτήτων της, η Attica Group άρχισε από το 2021 να επενδύει σε έναν συμπληρωματικό της κύριας δραστηριοποίησής της κλάδο, τον ξενοδοχειακό, με στόχο την αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής της στον Ελληνικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό εξαγόρασε, μέσω 100% θυγατρικής της εταιρίας, την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Νάξου, και εντός του 2022 την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Tinos Beach που βρίσκεται στη θέση Κιόνια Τήνου.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΕΚ

Στις 21.9.2022 η Εταιρία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι επετεύχθη συμφωνία με τους μεγαλύτερους πιστωτές, καθώς και με μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, με περιεχόμενο:
α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Εταιρία με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και
β) την καταβολή του ποσού των Ευρώ 80.000.000 προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους Ευρώ 236.419.251,23 πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 23.9.2022.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στις 6.9.2022 ανακοινώθηκε η ανασυγκρότηση του Δ.Σ., κατόπιν της παραίτησης του κ. Μ. Σακέλλη και της εκλογής του κ. Η. Τρίγκα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως ακολούθως: Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος – Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος – Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος – Ηλίας Κ. Τρίγκας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος – Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος – Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος – Μαρία Σαρρή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώθηκε ως ακολούθως: Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Πρόεδρος – Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Μέλος – Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Μέλος, και της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως: Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Πρόεδρος- Ευστράτιος Γ.-Ι. Χατζηγιάννης, Μέλος – Ηλίας Κ. Τρίγκας, Μέλος.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Κατά το α’ εξάμηνο 2022, η Attica Group βραβεύτηκε με ένα βραβείο στα Green Awards 2022, με εννέα βραβεία στα Tourism Awards 2022, καθώς και με επτά βραβεία στα Health & Safety Awards 2022.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Κατά το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2022 το μεταφορικό έργο του Ομίλου σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εσόδων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 42,8% στους επιβάτες, 19,4% στα Ι.Χ. οχήματα και 13,6% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την σταθεροποίηση των τιμών των καυσίμων κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, επιβεβαιώνουν τη σταδιακή επαναφορά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου στα προ Covid -19 επίπεδα.

Σε αυτό το περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, η διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί σε συνεχή βάση κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει από την ενεργειακή κρίση, την εξέλιξη της πανδημίας, καθώς και τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, και σχεδιάζει ενέργειες βελτιστοποίησης της απόδοσης στη βάση των δεδομένων που προκύπτουν, έχοντας ως βασικό μέλημα την προστασία της οικονομικής θέσης του Ομίλου και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών και των τοπικών κοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Attica Group
κ. Π. Δικαίος
Group CFO
Τηλ.: 210 891 9500
Fax: 210 891 9509
e-mail: ir@attica-group.com
www.attica-group.com
www.bluestarferries.com

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρίας (www.attica-group.com) την 23η Σεπτεμβρίου, 2022. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο