Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

undefined

 

Η Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 15η Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 197.243.896 μετοχές, επί συνόλου 215.805.843 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,40%

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 197.243.896, ήτοι ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.243.896  (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου). 

2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 197.243.896, ήτοι ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.243.896  (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου). 

3. Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. 

4. Η Γενική Συνέλευση ανέθεσε τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου 56, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 197.243.896, ήτοι ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.243.896  (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου). 

5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 197.243.896, ήτοι ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.243.896  (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου). 

6. Ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 την προκαταβολή αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρείχαν ή/και θα παρέχουν (κατά περίπτωση), εντός της τρέχουσας χρήσης ή/και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.  

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 197.243.896, ήτοι ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.243.896  (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου). 

7. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 197.243.896, ήτοι ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.243.896  (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου). 

8. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 197.243.896, ήτοι ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.243.896  (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου). 

9. Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 197.243.896, ήτοι ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.243.896  (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου). 

10. Ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 197.243.896, ήτοι ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.243.896  (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου). 

11. Ενέκρινε την εκλογή της κας Μαρίας Σαρρή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε αυτή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 197.243.896, ήτοι ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.243.896  (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο