Τα νέα των μελών μας

Artion Conferences & Events: Μείωση του Λειτουργικού Κόστους σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών

 

Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από το Έργο CROSS-INNO-CUT σχετικά με τη μείωση λειτουργικού κόστους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Βουλγαρία, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνικών και διαδικασιών, που παρουσιάζονται σε Διήμερο Διεθνές Συνέδριο που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, στη Θεσσαλονίκη.

«Το έργο Cross – Inno – Cut ανταποκρίνεται στρατηγικά στην απαίτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω μείωσης του καθημερινού κόστους λειτουργίας τους», όπως δηλώνει ο Δρ. Χρήστος Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ και Υπεύθυνος του Έργου. «Με τη βοήθεια περισσοτέρων από 500 ερωτήσεων και την εξαγωγή περίπου 600 δεικτών, η καινοτόμος μεθοδολογία του Cross – Inno – Cut υποβοηθά μια επιχείρηση να αντιληφθεί ποιες περιοχές της καθημερινής της λειτουργίας έχουν υψηλό κόστος, το οποίο πρέπει να μειωθεί. Η μεθοδολογία μείωσης του λειτουργικού κόστους εστιάζεται σε 14 περιοχές λειτουργίας των επιχειρήσεων, ξεκινά με τη φάση της διάγνωσης, συνεχίζει με τη φάση της ενδελεχούς μελέτης του προβλήματος μείωσης του κόστους και καταλήγει στην εφαρμογή συγκεκριμένων καινοτόμων λύσεων, από μια ομάδα 25 καινοτόμων τεχνολογιών που συμπεριλαμβάνονται στο έργο».

Συγκεκριμένα, το Έργο εστίασε στους παράγοντες εκείνους που στέκονται εμπόδιο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης που είναι: η υπέρογκη αύξηση του λειτουργικού κόστους από την αναποτελεσματική κατανομή πόρων, η μη εξειδίκευση στη διαχείριση πόρων και η αποχή από καινοτόμες πρακτικές στη διαδικασία παραγωγής.

Μέσα από το πρόγραμμα αναπτύχθηκε μία καινοτόμα μεθοδολογία μείωσης του λειτουργικού κόστους σε μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει: τη διάγνωση του προβλήματος, την αναλυτική του μελέτη και την ανάπτυξη ρεαλιστικών προτάσεων μείωσης του λειτουργικού κόστους, και, στη συνέχεια, τη μεθοδολογία εφαρμογής των συγκεκριμένων προτάσεων. Εκτιμάται ότι η υλοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων μπορεί να αποφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μείωση του λειτουργικού τους κόστους που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπερνάει ακόμα και το 10%.

Οι θεματικές στις οποίες επικεντρώθηκε το Έργο είναι η εξοικονόμηση πόρων σε τομείς που παρουσιάζουν αυξημένο κόστος όπως: Ανθρώπινο Δυναμικό και Επιχειρηματικές Διαδικασίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Παραγωγή, Πράσινα κτήρια, Ανανεώσιμες πηγές Eνέργειας, Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Σε αυτές, ιδιαίτερα δαπανηρές καταδείχθηκαν, μεταξύ άλλων, το αυξημένο κόστος από τη μεταποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, η δέσμευση κεφαλαίου για τη διατήρηση αποθεμάτων, η σπατάλη στη διαχείριση νερού, τα ζητήματα συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η διαχείριση της ενέργειας.

Το έργο υλοποιήθηκε σε διάστημα 26 μηνών στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας και ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις: κατά την πρώτη φάση επιλέχθηκαν 100 επιχειρήσεις από τη διασυνοριακή περιοχή (70 από την ελληνική πλευρά και 30 από την βουλγαρική) για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα που κατά προτεραιότητα εμφανίζουν αυξημένα κόστη. Στις 70 ελληνικές επιχειρήσεις συμπεριλήφθηκαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους: τρόφιμα και ποτά (20), μεταλλικών προϊόντων (10), δομικών υλικών (8), χημικά/ πλαστικά (7), υφάσματα (7), ηλεκτρονικά (5), μηχανήματα (4) και άλλων εξειδικεύσεων (9).

Μετά τη λήξη της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 33 επιχειρήσεις από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, στις οποίες έγινε εκτενής μελέτη των περιοχών λειτουργίας που χρήζουν βελτίωσης και παραδόθηκε σε κάθε μία απ΄ αυτές συγκεκριμένο πλέγμα καινοτόμων προτάσεων και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. Η τρίτη και τελευταία φάση του έργου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά την υλοποίηση 14 καινοτόμων εφαρμογών μείωσης του λειτουργικού κόστους σε αντίστοιχες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Βουλγαρία, οι οποίες όμως έλαβαν μέρος τόσο στην πρώτη, όσο και στην δεύτερη φάση του έργου.

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αξιολογείται ως ιδιαίτερα πετυχημένη λαμβάνοντας υπόψη δύο παράγοντες: το γεγονός ότι το έργο έχει ανακηρυχθεί ως «καλή πρακτική» από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία, και από το ότι υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων που έχουν έδρα στη Βόρεια Ελλάδα και τη Νότια Βουλγαρία για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα κατάφεραν να ωφεληθούν, είτε μειώνοντας ευθέως το λειτουργικό τους κόστος είτε δεχόμενες συμβουλές για τους τρόπους μείωσης του λειτουργικού τους κόστους, γεγονός που σαφώς μπορεί να τους βοηθήσει στο άμεσο μέλλον να αναπτύξουν ευκολότερα δράσεις διεθνοποίησης και εξωστρέφειας.

Το Διεθνές Συνέδριο “Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνικών και Διαδικασιών Μείωσης Λειτουργικού Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Έργου CROSS-INNO-CUT «ETCP GR/BG 2007 – 2013 Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους ακόλουθους φορείς:
Από την Ελλάδα: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (επικεφαλής εταίρος), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ερευνητική Μονάδα URENIO, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοτεχνών  Ξάνθης, Σύνδεσμος Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Έβρου.
Από τη Βουλγαρία: Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski” (Blagoevgrad), Industrial Association – Petritch, Industrial Association – Kardjali.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο