Τα νέα των μελών μας

Aegean: Βασικά Μεγέθη Πρώτου Τριμήνου 2018

undefined

 

Η AEGEAN ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2018, παρουσιάζοντας ενοποιημένα έσοδα ύψους €165,4 εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. H επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 12% σε 2,4 εκ. επιβάτες.

Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους μειώθηκαν σε €30,8 εκ. από €35,8 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2017. Ο Όμιλος προσέφερε 7% περισσότερες θέσεις, πραγματοποιώντας 3% περισσότερες πτήσεις. Η μέση πληρότητα παρουσίασε σημαντική άνοδο και ανήλθε σε 81,2% από 76,8% παρά την αυξημένη δραστηριότητα σε μία αδύναμη εποχικά περίοδο. 

Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 16%, με τη βάση της Αθήνας να αποτελεί την κύρια πηγή ανάπτυξης, καταγράφοντας αύξηση ύψους 18%. Στο δίκτυο εσωτερικού η κίνηση αυξήθηκε κατά 9%.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε €350,5εκ.[1] την  31.03.2018.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Ξεκινήσαμε το έτος καταγράφοντας θετικές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τις πληρότητες των πτήσεων και την αποτελεσματική διαχείριση της χωρητικότητας. Οι υψηλότερες πληρότητες και η βελτιωμένη αξιοποίηση του στόλου οδήγησαν σε βελτίωση του αποτελέσματος σε μια εποχικά αδύναμη περίοδο του πρώτου τριμήνου.

Οι ενδείξεις σε ότι αφορά τη ζήτηση της καλοκαιρινής περιόδου, παρά τη σημαντική αύξηση της χωρητικότητας του ανταγωνισμού, διαφαίνονται θετικές. Η πρόσφατη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αναμένεται να επηρεάσει τα κόστη μας, παρά τις πολιτικές αντιστάθμισης κινδύνου που υιοθετούμε και που περιορίζουν σε ένα βαθμό την άμεση επίπτωση.»

Αποτελέσματα Ομίλου 

Σε € εκατ.

Πρώτο Τρίμηνο 2017

Πρώτο Τρίμηνο 2018

Δ%

Έσοδα

151.9

165.4

9%

EBITDAR[2]

(8.5)

(2.9)

-65%

EBITDA[3]

(44.1)

(35.5)

-20%

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων

(49.9)

(42.6)

-15%

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους

(35.8)

(30.8)

-14%

Επιβατική Κίνηση

Επιβατική κίνηση

AEGEAN & Olympic Air

(σε χιλιάδες)

Πρώτο Τρίμηνο 2017

Πρώτο Τρίμηνο 2018

%

Εσωτερικού

992

1,077

9%

Εξωτερικού

1,114

1,291

16%

Σύνολο

2,106

2,369

12%

Συντελεστής πληρότητας προγραμματισμένων πτήσεων

76.8%

81.2%

4.4

Ο Όμιλος υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες από 1η Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 προβλέπει ότι τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζεται το υποσχόμενο αγαθό ή μια υπηρεσία στον πελάτη. Ο Όμιλος ήδη από τις προηγούμενες χρήσεις, αναγνώριζε τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων σύμφωνα με ότι ορίζει το πρότυπο, δηλαδή  κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (πραγματοποίηση της πτήσης) και όχι της πώλησης (έκδοση εισιτηρίου). Συγκεκριμένες όμως κατηγορίες εσόδων (πχ μεταφορά αποσκευών, αμοιβή έκδοσης/επανέκδοσης εισιτηρίου και λοιπά έσοδα) αναγνωρίζονταν τα προηγούμενα έτη με βάση το ΔΛΠ 18 κατά την ημερομηνία πώλησης. Η διαφοροποίηση στην αναγνώριση του συνόλου των εσόδων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της πτήσης και όχι της πώλησης του εισιτηρίου είχε αρνητική επίδραση κατά €5,71 εκ. στα έσοδα του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018. Αντίστοιχα, ο Όμιλος προσάρμοσε την αναγνώριση των εξόδων διανομής, αναγνωρίζοντας τα κονδύλια που σχετίζονται με τα αντίστοιχα έσοδα της κάθε περιόδου. Η διαφοροποίηση της αναγνώρισης των εξόδων διανομής με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της πτήσης και όχι πώλησης του εισιτηρίου, μείωσε τα έξοδα διανομής κατά €4,48 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2018. Συνεπώς, η αλλαγή στην λογιστική αναγνώριση μέρους των εσόδων και εξόδων από 1.1.2018 είχε καθαρή αρνητική επίδραση ύψους €1,23 εκ. στα λειτουργικά κέρδη και στα Κέρδη Προ Φόρων του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2018. 

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/50/ΕΕ που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν.4374 τον Απρίλιο του 2016, η AEGEAN ανακοινώνει βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο και εννεάμηνο του έτους και αναλυτικές εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις.

[1] Συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα και ομόλογα δημοσίου και δεσμευμένες καταθέσεις

[2]Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών

[3] Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο