4ο Συνέδριο, 2005

17.10 - 18.10

Η ανταγωνιστικότητα και η πρόκληση της επανατοποθέτησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος

Η ανταγωνιστικότητα είναι το σχετικό μέγεθος που προκύπτει από την σύγκρισή μας με τους καλύτερους ή με άλλα λόγια η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητά μας να επιχειρούμε καλύτερα από τους ανταγωνιστές μας.
Η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μιας χώρας εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών clusters της χώρας αυτής.
Το cluster είναι ένα γεωγραφικά ομαδοποιημένο σύνολο επιχειρήσεων και οργανισμών που συνδέονται μέσω κοινών ενδιαφερόντων και αλληλοσυμπληρώνονται στην προσπάθεια διαμόρφωσης και προσφοράς της τουριστικής εμπειρίας.
Στο άμεσο μέλλον οι τουριστικοί προορισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η βιωσιμότητα και η κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων θα είναι περισσότερο από ποτέ πολύπλοκη και δυσκολότερη.
Η υπερπροσφορά καταλυμάτων θα εξακολουθήσει να υπάρχει κυρίως για λόγους πολιτικούς.
Ο χαρακτηρισμός μιας χώρας ως ανταγωνίστριας της Ελλάδας στον τουρισμό δεν είναι πλήρης, εάν δεν αναφέρεται με σαφήνεια σε ποιο τουριστικό προϊόν και σε ποια γεωγραφική αγορά την ανταγωνίζεται.
Βασικά συμπτώματα της μειωμένης ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας είναι η μείωση του ρυθμού μεταβολής των διεθνών αφίξεων, η επιμένουσα εποχικότητας της ζήτησης και η έντονη συγκέντρωση της προσφοράς.
Η διατήρηση του μοντέλου της έντονης εποχικότητας σε συνδυασμό με τα περιορισμένα capacities και την κακή ποιότητα των αεροδρομίων, συνιστούν κίνδυνο επενδυτικής και αναπτυξιακής ανάσχεσης στους τουριστικούς προορισμούς.
Το positioning και το brand awareness της πλειοψηφίας των ελληνικών τουριστικών προορισμών δεν είναι ισχυρά.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τουριστικά σε επίπεδο κόστους, αλλά σε επίπεδο διαφοροποίησης προϊόντος και προσφοράς εμπλουτισμένων τουριστικών εμπειριών, απαραίτητη προϋπόθεση της οποίας είναι η ύπαρξη καλά εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
Η ασυμμετρία μεταξύ τιμών πακέτου και κόστους βασικών ειδών στον τουριστικό προορισμό, δημιουργεί αρνητικό χάσμα προσδοκιών.
Ο αριθμός των τουριστών που ενδιαφέρεται για το value for money είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των price sensitive.
Με δεδομένα τα υψηλά και ανελαστικά λειτουργικά κόστη των τουριστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να στραφούμε από τη μείωση του κόστους στον έλεγχο του κόστους και στην προσφορά υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία.
Πρώτο βήμα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι η διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και στη συνέχεια για κάθε ένα από αυτά η αναζήτηση των ανταγωνιστών μας ανά αγορά – στόχο.
Με γνώμονα τα clusters, η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει μεταξύ ποσότητας και ποιότητας τουριστών καθώς και για τις στρατηγικές κατευθύνσεις της στις σημερινές και νέες αγορές με υπάρχοντα και νέα προϊόντα.
Οι νέες αγορές δεν είναι απαραίτητα γεωγραφικές, αλλά μπορεί να είναι και προϊοντικές.
Οι ανταγωνιστές μας είναι διαφορετικοί ανά αγορά και ανά προϊόν.
Για κάθε προϊόν του χαρτοφυλακίου του ελληνικού τουρισμού χρειαζόμαστε και ξεχωριστό σχέδιο μάρκετινγκ.
Η έρευνα πρέπει να προηγείται της διαφήμισης ώστε να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της.
Η διαφήμιση θεωρείται αποτελεσματική από ένα ελάχιστο επίπεδο επένδυσης και πάνω. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κατακερματισμός του διαφημιστικού προϋπολογισμού, τόσο λιγότερο αποτελεσματική γίνεται η διαφήμιση ανά αγορά – στόχο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού είναι η επανατοποθέτηση της Κυβέρνησης απέναντι στον τουρισμό και η αντίστοιχη προσαρμογή της κυβερνητικής δράσης.

 

Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο