ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το 2013, ο ΣΕΤΕ αναγνωρίσθηκε ως εθνικός κοινωνικός εταίρος και έκτοτε συμμετέχει με εκπρόσωπό του στα συλλογικά όργανα και τις εκπροσωπήσεις της χώρας, όπου προβλέπεται συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ συμμετέχει ενεργά καταθέτοντας προτάσεις σε σχέση -μεταξύ άλλων- με θέματα τουρισμού, απασχόλησης, διασύνδεσης τουρισμού με την αγροδιατροφή και τον πολιτισμό, μεταφορών, υποδομών, ναυτιλίας, περιβάλλοντος και ενέργειας, εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας και περιφερειακής ανάπτυξης. Eνδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή του ΣΕΤΕ στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), στα ΔΣ του Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) και σε τμήματα του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).