ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ο τουρισμός αποτελεί την πλέον εξωστρεφή δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ο ΣΕΤΕ, από την αρχή της ίδρυσής του, έδωσε έμφαση στη διεθνή δικτύωση αναπτύσσοντας έντονη παρουσία και δράση στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια τουριστικά δρώμενα. Μέσα από τη συνεργασία με διακεκριμένους φορείς τουρισμού του εξωτερικού, συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς συναντήσεις, συμβούλια και επιτροπές, ενισχύοντας τη  συλλογική έκφραση του ελληνικού τουρισμού.

Ο  ΣΕΤΕ από το 1993 είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ). Κατά την περίοδο 1998 – 2011 κατείχε θέση στην Αντιπροεδρία, ενώ τον Μάρτιο του 2012, εξελέγη στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνδεδεμένων Μελών (Affiliate Members) του ΠΟΤ. Συμμετέχει επίσης στην Ομάδα Εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, εκφράζοντας απόψεις σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της φωνής του ελληνικού τουρισμού στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, ο Σύνδεσμος υλοποιεί, από το 2017,  με συνέπεια σχετικές δράσεις. Προβάλλει μέσα από διαδοχικές συναντήσεις και εκδηλώσεις, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις του ελληνικού τουρισμού, αναδεικνύοντας ζητήματα που συγκαταλέγονται στην ατζέντα των Μελών του Συνδέσμου (πχ πρόσβαση στη χρηματοδότηση, υπερφορολόγηση, γραφειοκρατία, αξιοποίηση των κονδυλίων του χρηματοδοτικού προγράμματος,  ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, απασχόληση,  ανάπτυξη, επενδύσεις). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ εδώ  & εδώ .

Ο ΣΕΤΕ βρίσκεται παράλληλα σε διαρκή διάλογο με αντίστοιχους τουριστικούς φορείς άλλων χωρών της Ευρώπης,  ώστε να αναδειχθούν λύσεις σε κοινά ζητήματα, και να επισημανθούν οι προοπτικές του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο ρόλος του τομέα στην  περαιτέρω ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τέλος, ο ΣΕΤΕ διατηρεί εποικοδομητική επικοινωνία με Διπλωματικούς Αντιπροσώπους διαφόρων χωρών, σημαντικών για τον εισερχόμενο τουρισμό, ενισχύοντας τόσο το προφίλ του ελληνικού τουρισμού όσο και καίριους δεσμούς συνεργασίας.