ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

(Όπως τροποποιήθηκε από την 23η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.05.2015)

 

ΙΔΡΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται με την παρούσα Πράξη, Σωματείο, η οργάνωση, η λειτουργία, η διοίκηση και η δράση γενικότερα του οποίου θα διέπονται από αυτό το Καταστατικό καθώς και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της υπόλοιπης σχετικής νομοθεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Η επωνυμία (τίτλος) του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Σ.Ε.Τ.Ε.» (εφεξής «Σύνδεσμος»). Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή ο Σύνδεσμος θα χρησιμοποιεί τον παραπάνω τίτλο σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα, δηλαδή "GREEK TOURISMCONFEDERATION".

 

ΑΡΘΡΟ 3

Το έμβλημα του Συνδέσμου θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η επίσημη σφραγίδα του Συνδέσμου είναι κυκλική, στο μέσο έχει το έμβλημα και στη περιφέρειά της γραμμένα τον τίτλο και το έτος ίδρυσης του Συνδέσμου.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Ο Σύνδεσμος έχει το δικαίωμα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του και έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία του ή/και να διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Α. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή της θέσης και της συμβολής του τουρισμού στην Εθνική Οικονομία και στο πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας, ειδικότερα δε:

1) Η έρευνα και μελέτη της ιδιαιτερότητας του τουρισμού στην Ελλάδα, ιδίως σε σχέση με την προστασία και την ανάδειξη του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

2) Η μελέτη τουριστικής πολιτικής και τουριστικών εφαρμογών και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την υιοθέτηση μέτρων και κανόνων με στόχο την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου.

3) Η ενεργός ανάμειξη του Συνδέσμου στην τουριστική και εθνική προβολή της χώρας.

β) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των Μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστηρίξεως μεταξύ των Μελών του.

γ) Η εκπροσώπηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των Μελών του Συνδέσμου.

δ) Η συμμετοχή σε οργανώσεις, συλλόγους επιμελητήρια, ενώσεις και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος.

ε) Η παροχή επιστημονικής, οργανωτικής ή διοικητικής στήριξης και βοήθειας πάσης μορφής (τεχνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, οργανωτικές κ.λπ. ειδικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις) στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή που αφορούν ή/και συμβάλλουν στην προαγωγή του τουριστικού τομέα και των τουριστικών επιχειρήσεων.

στ) Η θέσπιση κανόνων δεοντολογίας και συμπεριφοράς για την προστασία του καταναλωτή και τη διαφύλαξη του ποιοτικού επιπέδου των τουριστικών επιχειρήσεων και του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των Μελών του συνδέσμου.

ζ) Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα του ανατίθεται με νομοθετική ή/και κανονιστική διάταξη.

Β. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύνδεσμος δύναται:

α) Να αναλαμβάνει τη διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων, να λαμβάνει επιτρεπτές κρατικές ενισχύσεις,  να καταρτίζει προτάσεις διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προγραμμάτων,  καθώς και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.

β) Να ιδρύει εντός ή εκτός της Αθήνας ή και εκτός της Ελλάδας ή να συμμετέχει στην ίδρυση άλλων νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς ή συναφείς και συμπληρωματικούς με τους σκοπούς του Συνδέσμου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται στην πρώτη, μετά την απόφαση, συγκληθείσα Γενική Συνέλευση των μελών του.

γ) Ο Σύνδεσμος επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο τους σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο αυτό.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Το Σύνδεσμο απαρτίζουν Τακτικά, Έκτακτα, Επίτιμα και Συνδεδεμένα Μέλη.

Α. Τακτικά Μέλη μπορούν να είναι:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν τουριστικές επιχειρήσεις με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, ιδίως δε: α) ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, β) επιχειρήσεις ταξιδιωτικών γραφείων και τουριστικών πρακτορείων, γ) επιχειρήσεις τουριστικών αυτοκινήτων και χερσαίων τουριστικών μεταφορών, δ) επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού και θαλαμηγών, ε) αεροπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τουριστικών αερομεταφορών, στ) άλλες επιχειρήσεις τουριστικών συμφερόντων των οποίων ο κύκλος εργασιών επηρεάζεται σημαντικά από την τουριστική κίνηση της χώρας. Για τον χαρακτηρισμό κλάδου επιχειρήσεων ως τουριστικού, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, εφ’ όσον δεν πρόκειται για τουριστικές επιχειρήσεις από τις ενδεικτικά αναφερόμενες στο παρόν.

2. Ενώσεις με νομική προσωπικότητα των ανωτέρω υπό Α.1. αναφερομένων επιχειρήσεων και οι υπερκείμενες αυτών ενώσεις (ενώσεις ενώσεων).

Β. Τα ιδρυτικά Μέλη του Συνδέσμου αποκτούν την ιδιότητα τους ως τακτικά Μέλη αυτοδικαίως με μόνη τη συμμετοχή τους στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου και με την υπογραφή της Ιδρυτικής του Πράξης.

Γ. Έκτακτα Μέλη μπορεί να ανακηρυχθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα τακτικά Μέλη των ανωτέρω υπό Α.2. αναφερόμενων ενώσεων επιχειρήσεων και για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα του τακτικού Μέλους αυτών τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου καθώς και ενώσεις φυσικών προσώπων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς του Συνδέσμου και μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.

Δ. Επίτιμα Μέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα.

Ε. Συνδεδεμένα Μέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, με απόφαση του Δ.Σ., φορείς που έχουν τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή εταιρίες με έδρα την ημεδαπή ή αλλοδαπή, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού ή εξειδικεύονται στον χώρο παροχής υπηρεσιών, συμβουλευτικών, τεχνικών, και άλλων σε τουριστικούς φορείς, και των οποίων οι στόχοι είναι συναφείς με αυτούς του Συνδέσμου. Τα Συνδεδεμένα Μέλη παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΣΤ. Ο Σύνδεσμος τηρεί ειδικό μητρώο των Μελών του με ένδειξη της επωνυμίας τους, του εκπροσώπου τους στο Σύνδεσμο, του κλάδου της δραστηριότητας τους και του χρόνου ενάρξεως λειτουργίας τους ή συστάσεώς τους. Κάθε αλλαγή εκπροσώπου ισχύει έναντι του Συνδέσμου αφότου του ανακοινωθεί εγγράφως.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Α. Η διαδικασία εγγραφής τακτικών Μελών είναι η ακόλουθη:

α) Το υποψήφιο νέο Μέλος υποβάλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες για την άσκηση τουριστικής επιχειρήσεως με συνηγορία δύο (2) τακτικών Μελών του Συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να τάξει ελάχιστο χρόνο ασκήσεως τουριστικής επιχειρήσεως όχι όμως πέραν της τριετίας. Στην περίπτωση που το υποψήφιο νέο Μέλος είναι ένωση απαιτείται η υποβολή απλού αντιγράφου του καταστατικού της καθώς και αντιγράφου του βιβλίου μητρώου Μελών ή ανάλογου βιβλίου της.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από το υποψήφιο Μέλος συμπληρωματικές πληροφορίες για τη δραστηριότητά του.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να απορρίψει την εγγραφή του υποψηφίου νέου Μέλους εάν:

α) Το υποψήφιο νέο Μέλος δεν μπορεί να αποδείξει ότι πληροί τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος.

β) Τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου στοιχεία περί του ότι το υποψήφιο νέο Μέλος δεν τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας και συμπεριφοράς που τίθενται με τον ισχύοντα εκάστοτε Κανονισμό Δεοντολογίας και δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να τους τηρήσει στο μέλλον, ή ότι παραβαίνει νόμους ή άδειες και εγκρίσεις των Ελληνικών Αρχών κατά τρόπο ώστε η συμμετοχή του στον Σύνδεσμο να έχει δυσμενή επίδραση στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 των παρισταμένων Συμβούλων για την εγγραφή νέων Μελών και ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα ή  εξουσιοδοτημένου προς τούτο Συμβούλου.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Α. Κάθε παράβαση της νομοθεσίας για τα σωματεία, ανεξάρτητα από τυχόν προβλεπόμενη ποινική ή άλλη νομική κύρωση, καθώς και κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των Κανόνων Δεοντολογίας, αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του Συνδέσμου και επισύρουν μία από τις κάτωθι κυρώσεις:

1) Προσωρινή αποβολή

2) Οριστική αποβολή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων. Κατά της απόφασης περί οριστικής αποβολής δύναται να ασκηθεί η προσφυγή του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.

Β. Επιτρέπεται η διαγραφή Μέλους του Συνδέσμου κατά την περίπτωση του άρθρου 9 του Καταστατικού λόγω καθυστέρησης τακτοποιήσεως οικονομικών του υποχρεώσεων στο Σύνδεσμο για έξι μήνες, καθώς και στην περίπτωση που το Μέλος έπαυσε να ασκεί τουριστική επιχείρηση, ειδικώς δε για την κατηγορία "στ" των τακτικών Μελών, αν ο κύκλος εργασιών της επιχειρήσεως έπαυσε να επηρεάζεται σημαντικά από την τουριστική κίνηση της χώρας. Στις περιπτώσεις αυτές η διαγραφή αυτή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Πόροι του Συνδέσμου είναι τακτικοί και έκτακτοι:

Α. Τακτικοί πόροι είναι:

1. Τα εισοδήματα από την περιουσία του Συνδέσμου.

2. Οι ετήσιες συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών Μελών του, τα ποσά των οποίων θα καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα ποσά των ετήσιων συνδρομών των έκτακτων και συνδεδεμένων Μελών και ο χρόνος καταβολής αυτών  καθώς και το δικαίωμα εγγραφής των έκτακτων Μελών θα καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αυξομειώνονται τα ποσά δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των  Μελών, η απόφαση αυτή όμως του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τεθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Μέλη τα οποία καθυστερούν τη συνδρομή τους για χρονικό διάστημα πέραν των έξι μηνών διαγράφονται από τον Σύνδεσμο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση τουλάχιστον προ 30 ημερών. Τα Μέλη τα οποία διεγράφησαν για τον παραπάνω λόγο δικαιούνται να επανέλθουν στον Σύνδεσμο κατόπιν αιτήσεως τους, εφαρμοζομένων αναλόγως στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος.

Β. Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές που χορηγούνται εκουσίως από τα Μέλη ή καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που τίθεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, ή δωρεές, κληρονομιές, ή ειδικές εισφορές που χορηγούνται από Μέλη ή μη, για την εξυπηρέτηση ειδικού σκοπού του Συνδέσμου, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Ταμείο του Συνδέσμου, όπως ενδεικτικά χρηματοδότηση προερχόμενη από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, επιτρεπτές κρατικές ενισχύσεις, εθνικά ή/και κοινοτικά προγράμματα.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Α. Δικαίωμα του εκλέγειν έχει κάθε τακτικό Μέλος εφ΄ όσον κατά την ημέρα της εκλογής έχει εκπληρώσει πλήρως τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Σύνδεσμο.

Β. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα εφ’ όσον (α) είναι πλήρως ικανά προς δικαιοπραξία, (β) τόσο δε οι ίδιοι όσο και το Μέλος – νομικό πρόσωπο – που τυχόν εκπροσωπούν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων που ορίζεται στη παρ. Α. του άρθρου 18 και (γ) έχει παρέλθει ένα έτος από την εγγραφή τους στο βιβλίο μητρώου Μελών του Συνδέσμου, ρητώς εξαιρουμένων από τον ανωτέρω χρονικό περιορισμό των Ενώσεων και των υπερκείμενων αυτών ενώσεων (ενώσεις ενώσεων). Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι είναι προσωπικό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αφορά τυχόν περισσότερες της μιας ιδιότητες οι οποίες συντρέχουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, όπως ιδίως επί εκπροσωπήσεως περισσοτέρων νομικών προσώπων υπό του αυτού φυσικού προσώπου.

Γ. Οι στερηθέντες αυτοδίκαια ή κατόπιν δικαστικής απόφασης των πολιτικών τους δικαιωμάτων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, οι πτωχεύσαντες, καθώς και οι εταιρείες που κηρύχθηκαν σε κατάσταση πτώχευσης και ο σύνδικός τους στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Σε περίπτωση που τα πιο πάνω πρόσωπα είχαν τυχόν προγενέστερα εκλεγεί σαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποβάλουν αυτοδίκαια την ιδιότητά τους αυτή.

 

ΟΡΓΑΝΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 11

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο αυτής και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα Μέλη του Συνδέσμου.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου συνέρχονται σε Τακτική Γενική Συνέλευση μία φορά το έτος και μέσα στους έξι πρώτους μήνες, σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για να ακούσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να εκθέσει τα πεπραγμένα του κατά το προηγούμενο έτος και τον προγραμματισμό δράσης του για το επόμενο έτος καθώς και να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισμό του έτους που έληξε και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Τα Μέλη του Συνδέσμου εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις ως εξής: Οι μεν ατομικές επιχειρήσεις από τον ιδιοκτήτη τους ή τον δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, οι δε Εταιρείες, Σωματεία και λοιπά νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που ορίζεται από τη διοίκησή τους. Κάθε εκπροσώπηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, κανένας όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερες από τρεις  ψήφους, συμπεριλαμβανομένης της δικής του ψήφου, εφόσον ο ίδιος είναι τακτικό Μέλος.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Α. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με συστημένες επιστολές ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα τακτικά Μέλη του Συνδέσμου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης. Στις προσκλήσεις πρέπει να αναγράφονται τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση και η οποία δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης και να καθορίζεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων εφ’ όσον περιλαμβάνεται θέμα εκλογής.

Β. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται σε αυτή το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον του όλου αριθμού των Μελών, τα οποία έχουν, σύμφωνα με την παράγραφο Β του άρθρου 15 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση την ίδια ημέρα, σε άλλη ώρα και στον ίδιο τόπο ή μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στα αναφερόμενα στην πρόσκληση ημερομηνία και τόπο, άνευ άλλης προδικασίας και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε Μέλη και αν παρίστανται, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 33.

Γ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά θέματα, έγκριση λογοδοσίας, εκλογή αντιπροσώπων σε ένωση, επιβολή εκτάκτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση του Καταστατικού, συγχώνευση και ίδρυση ενώσεως, προσχώρηση ή αποχώρηση από αυτή, καθώς και σε ότι άλλο ορίζει ο νόμος σχετικά, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Για κάθε άλλο θέμα οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Μελών λαμβάνονται δια ονομαστικής κλήσεως, ουδέποτε όμως δια βοής.

Δ. Η Γενική Τακτική Συνέλευση, αφού ακούσει την επί των πεπραγμένων έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ελεγκτών, αποφασίζει για τους λογαριασμούς του προηγούμενου έτους και για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του επόμενου έτους.

Ε. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης οι οποίες λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρες.

ΣΤ. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων που προβλέπεται από το άρθρο 32 του παρόντος και υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής της παραγράφου Α του άρθρου 15 του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Α. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν κωλύεται ένας Αντιπρόεδρος, μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο, ένα Γραμματέα και ένα Ψηφολέκτη, οι οποίοι απαρτίζουν την Εφορευτική Επιτροπή.

Β. Τα Μέλη του Συνδέσμου, για να συμμετάσχουν στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό.

Γ. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα τακτικά και τα ιδρυτικά Μέλη ως τακτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Α. Όταν απαιτείται η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή η οποία μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει ούτως ώστε η ψηφοφορία να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και αποφασίζει προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται.

Β. Σε περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών ή εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των ψηφισάντων Μελών. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Επιτροπής και παραδίνεται από τον Πρόεδρό της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής χορηγείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου σε κάθε Μέλος του μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της σχετικής περί αυτού αιτήσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 17

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, είτε όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως από το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών Μελών που έχουν εκπληρώσει τις μέχρι της αιτήσεως τους προς τον Σύνδεσμο οικονομικές υποχρεώσεις τους, αναφέροντας επίσης τα θέματα προς συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει το ταχύτερο την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ακολουθώντας τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. β.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

Α. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 22 έως 24 Μέλη, 19 εκ των οποίων εκλέγονται μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των τακτικών Μελών του, εάν πρόκειται περί φυσικών προσώπων, μεταξύ δε των νόμιμα διοριζομένων εκπροσώπων των τακτικών Μελών, εάν πρόκειται περί νομικών προσώπων. Τα υπόλοιπα 3 μέλη είναι αυτοδικαίως ως εκ της ιδιότητας των (ex officio), οι εκάστοτε Πρόεδροι ή τα εντεταλμένα προς τούτο μέλη των Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.) και της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.) για ολόκληρη τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. του Συνδέσμου.  Έως 2 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται «αριστίνδην»  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα εν λόγω Μέλη του Δ.Σ. μετέχουν στις εκάστοτε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου μέχρι την έγκριση της απόφασης διορισμού τους από την  Γενική Συνέλευση.

 

Β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παύσει να εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο - τακτικό Μέλος του Συνδέσμου που τον διόρισε, εκπίπτει αυτοδίκαια από την θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του τυχόν αξιώματος που δυνάμει αυτής κατέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση. Υποψηφιότητες υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης στην ημερήσια διάταξη της οποίας περιέχεται ως θέμα η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Δ. Για την διευκόλυνση των υποψηφίων είναι δυνατόν η γραμματεία του Συνδέσμου να καταρτίζει και χορηγεί στους ενδιαφερομένους έντυπες δηλώσεις υποψηφιοτήτων.

Ε. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων με βάση τις νόμιμα υποβληθείσες υποψηφιότητες και με μέριμνα της γραμματείας του Συνδέσμου παραδίδεται, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, στην Εφορευτική Επιτροπή επαρκής αριθμός ψηφοδελτίων και φακέλων καθώς και μια ή περισσότερες ψηφοδόχοι. Η εκλογή διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή η οποία καλεί ονομαστικά τα έχοντα το δικαίωμα του εκλέγειν μέλη του Συνδέσμου που μετέχουν νόμιμα στην Γενική Συνέλευση να εκφράσουν μυστικά την προτίμηση τους με σταυρό που θέτουν δίπλα στο όνομα του υποψηφίου που επιλέγουν. Οι εκλογείς παραλαμβάνουν από την Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο μαζί με φάκελο που διανέμεται και ψηφίζουν ρίχνοντας το κλειστό φάκελο στον οποίο έχουν τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο στη ψηφοδόχο, που έχει ορισθεί. Επιτρέπεται η επιλογή τόσων υποψηφίων, όσος και ο αριθμός των ανά κλάδο, σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο ΣΤ, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφοδέλτια που φέρουν περισσότερους σταυρούς προτίμησης ή δεν φέρουν σταυρό προτίμησης είναι άκυρα. Αφού ολοκληρωθεί η ψηφοφορία αποσφραγίζεται η ψηφοδόχος, διενεργείται καταμέτρηση και η Εφορευτική Επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους σε ιεραρχική σειρά με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν.

ΣΤ. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει επιτυχόντες τους 19 πρώτους σε σταυρούς προτίμησης και με την ίδια σειρά τους επιλαχόντες που καταλαμβάνουν τις θέσεις των αναπληρωματικών μελών. Κατά την καταμέτρηση τηρείται ποσόστωση ούτως ώστε οι επιτυχόντες εκλεγόμενοι να αντιπροσωπεύουν όλους τους κλάδους και κατηγορίες των μελών με βάση την εξής αναλογία:

-         Οι 7 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης οι προερχόμενοι από τον κλάδο των ξενοδοχείων.

-         Οι 3 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης οι προερχόμενοι από τον κλάδο των τουριστικών πρακτορείων και τουριστικών γραφείων.

-         Οι 3 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης οι προερχόμενοι από τον κλάδο α) θαλασσίων τουριστικών μεταφορών (θαλαμηγοί - κρουαζιερόπλοια - ακτοπλοΐα κλπ. επιχειρήσεις μαζικών μεταφορών), β) επιχειρήσεων πούλμαν και ιδιωτικών ενοικιαζομένων αυτοκινήτων, και γ) αερομεταφορών.

-         Οι 2 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης οι προερχόμενοι από τον κλάδο επιχειρήσεων τουριστικών συμφερόντων.

-         Οι 4 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης ανεξαρτήτως κλαδικής προελεύσεως.

Η. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, μέχρι επτά (7) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τους Συμβούλους. Ευθύς μετά την εκλογή του, συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο με μέριμνα του γηραιότερου των μελών του, και συγκροτείται σε σώμα με την  αυτοδίκαιη συμμετοχή,  ως εκ της ιδιότητας των και καθόλη τη διάρκεια θητείας του Δ.Σ. του Συνδέσμου των εκάστοτε Προέδρων ή των εντεταλμένων προς τούτο μελών των Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.) και της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.), και εκλέγει μεταξύ των Μελών του, Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. Οι τρεις (3) θέσεις Αντιπροέδρων, καταλαμβάνονται αυτοδικαίως από: τον εκάστοτε Πρόεδρο ή το εντεταλμένο προς τούτο μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), ο οποίος ορίζεται και ως Α' Αντιπρόεδρος, και τους Προέδρους ή τα εντεταλμένα προς τούτο μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.) και της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.). Οι εν λόγω Αντιπρόεδροι διατηρούν την ιδιότητά τους στο Δ.Σ. του Συνδέσμου, καθόλη τη διάρκεια της θητείας αυτού, εφόσον εξακολουθούν να μετέχουν στα Δ.Σ. αντίστοιχα  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.) και της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.). Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας Αντιπρόεδρος ως υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου (Αντιπρόεδρος Οικονομικών) καθώς και άλλοι, μέχρι τρεις (3) ακόμη Αντιπρόεδροι, αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι υπάρχει σχετική ανάγκη. Δεν μπορεί να εκλεγεί το ίδιο πρόσωπο στην θέση του Προέδρου για περισσότερες από δύο (2) συνεχείς ή μη θητείες.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Α.       Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί να παραστεί αυτοπροσώπως σε κάποια συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπευθεί κατά αυτήν από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού εξουσιοδοτεί με ειδική προς τούτο επιστολή. Κανένας, όμως, δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Β.       Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Μελών και καταχωρίζονται στα βιβλία των πρακτικών. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση και η σχετική απόφαση έχει ληφθεί δια περιφοράς.

Γ.       Για την απαρτία απαιτείται το ήμισυ πλέον ενός των εκάστοτε Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα οποία τα επτά (7) Μέλη απαιτείται να παρίστανται αυτοπροσώπως, μεταξύ δε αυτών να περιλαμβάνεται ή ο Πρόεδρος ή ένας Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

Δ.       Το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως και εγκύρως εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το παρόν και το νόμο μέχρι την συμπλήρωση της θητείας του ακόμη και αν μέλος ή μέλη του παραιτηθούν, αποχωρήσουν, αποθάνουν, ή άλλως πως εκλείψουν, υπό την προϋπόθεση ότι τα απομένοντα Μέλη αρκούν για την συγκρότηση απαρτίας.

Ε.       Εάν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Α΄ Αντιπρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγει σε ειδική συνεδρίαση νέο Πρόεδρο μεταξύ των Μελών του.

ΣΤ.     Εάν εκλείψουν όλα τα Μέλη ή όσα απαιτούνται για τη συγκρότηση απαρτίας, κάθε τακτικό ή ιδρυτικό Μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο τον διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο προβαίνει σε αρχαιρεσίες όπως ορίζει το παρόν καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 20

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάθε εξουσία για τη διοίκηση του Συνδέσμου. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, προπαρασκευάζει και εκτελεί τις αποφάσεις της, επιδιώκει την μελέτη και τη λύση, και μέσω ακόμη της δικαστικής οδού των υποθέσεων που του ανατίθενται, εκλέγει και διορίζει κάθε εντολοδόχο, διορίζει με απόφασή του πληρεξουσίους με ειδικές κάθε φορά εντολές και τους ανακαλεί. Επίσης διορίζει ύστερα από πρόταση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, τον Διευθυντή του Συνδέσμου, (που μπορεί να είναι και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και τους λοιπούς τυχόν υπαλλήλους του, κανονίζει τους μισθούς και τα καθήκοντα τους, καθώς και όλες εν γένει τις δαπάνες του Συνδέσμου και λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για την τοποθέτηση και εξασφάλιση των κεφαλαίων του. Ενασκεί κάθε αγωγή του Συνδέσμου και αποφασίζει για την τυχόν αναγνώριση ορισμένης επίδικης απαιτήσεως τρίτου κατά του Συνδέσμου, την κατάργηση ορισμένης δίκης δια παραιτήσεως ή συμβιβασμού και την συνομολόγηση διαιτησίας ορισμένης διαφοράς προς τρίτους του Συνδέσμου. Γενικά διοικεί τον Σύνδεσμο σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων και του παρόντος Καταστατικού.

Β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ανάθεση ορισμένων εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από 5-9 Μέλη οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των Μελών του. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως, εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζει τον αριθμό των Μελών της, τα ονοματεπώνυμα των οριζομένων Μελών, τα των συνεδριάσεών της και το χρόνο της θητείας της που δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύμπτωση της ιδιότητας του Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και των ιδιοτήτων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, ή του Γενικού Γραμματέως επιτρέπεται.

Η Εκτελεστική Επιτροπή ενεργεί πάντοτε κατά τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοτεί προς αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και να ορίσει άλλα ή να κηρύξει το έργο της περατωμένο, οποτεδήποτε.

Γ. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου, που λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του καταρτίζονται και εγκρίνονται κανονισμοί με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα που αφορούν α/ στην οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου, β/ στη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και γ/ στην οργάνωση της διοικητικής υπηρεσίας του Συνδέσμου.

 

ΑΡΘΡΟ 21

Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε όλες του τις σχέσεις, δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και Διοικητικής Αρχής και έναντι κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συντονίζει τις εργασίες του Συνδέσμου, επιβλέπει στην εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τις παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες και κάθε έγγραφο για λογαριασμό του Συνδέσμου, υπογράφει μαζί με τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών και γενικά πράττει οτιδήποτε αφορά στην κανονική διεξαγωγή όλων των υπηρεσιών του Συνδέσμου. Οι ίδιοι έχουν δικαίωμα να αναθέτουν σε άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους του Σωματείου ή και τρίτους την εκπροσώπηση του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 22

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνεις εις εκ των Αντιπροέδρων, τον δε Γενικό Γραμματέα, επίσης απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

 

ΑΡΘΡΟ 23

Το Δ.Σ. αναθέτει την εποπτεία και παρακολούθηση όλων των προβλεπομένων από τον νόμο λογιστικών βιβλίων και στοιχείων σε πιστοποιημένο λογιστικό γραφείο Α’ τάξεως, το οποίο χρησιμοποιεί γενική λογιστική και διπλογραφική μέθοδο (αθεώρητα βιβλία Γ’ κατηγορίας). Το λογιστικό γραφείο συντάσσει σε μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση τις συμφωνίες λογαριασμών ταμείου – τραπεζών – εισπράξεων – εξόδων, τα οποία ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών εποπτεύει το λογιστικό γραφείο το οποίο παρακολουθεί την ορθή τήρηση του βιβλίου ταμείου και οποιονδήποτε άλλων οικονομικών βιβλίων και στοιχείων απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τηρούνται από τον υπεύθυνο λογιστηρίου. Ο Γενικός Διευθυντής διενεργεί κάθε είσπραξη με διπλότυπες αποδείξεις υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και αυτόν και εν απουσία του Προέδρου, είτε από τον Γενικό Γραμματέα, είτε από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών. Ο Γενικός Διευθυντής εκτελεί επίσης κάθε πληρωμή με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και αυτόν και εν απουσία του Προέδρου, είτε από τον Γενικό Γραμματέα, είτε από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών.

 

ΑΡΘΡΟ 24

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ήθελε ζητηθεί από τρία τουλάχιστον Μέλη του.

Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 25

Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη της κάθε συνεδριάσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 26

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρέστησαν ή δεν αντιπροσωπεύθηκαν ή παριστάμενα διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης αναγιγνώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

 

ΑΡΘΡΟ 27

Κάθε Μέλος του Συμβουλίου που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις αδικαιολόγητα για πέντε φορές συνεχώς, απαλλάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο των καθηκόντων του και αντικαθίσταται από άλλο το οποίο εκλέγεται όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 παρ. δ. του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 28

Ο Γενικός Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του παρίσταται υποχρεωτικά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την εν γένει εποπτεία των γραφείων του Συνδέσμου, συντάσσει και προσυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάει την σφραγίδα στα αρχεία του Συνδέσμου, τηρεί το μητρώο των Μελών, επιβλέπει τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, συντάσσει την έκθεση που περιέχει την λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και επιμελείται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Συνδέσμου.

 

ΑΡΘΡΟ 29

Α.       Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, δύναται να προσλάβει έμμισθο υπάλληλο των γραφείων του Συνδέσμου με τον τίτλο του Διευθυντή του Συνδέσμου καθώς και όλο το λοιπό αναγκαίο προσωπικό των γραφείων και να κανονίζει τα της αμοιβής τους. Ο Διευθυντής του Συνδέσμου, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, προΐσταται, εποπτεύει και διευθύνει το προσωπικό των γραφείων του Συνδέσμου, καθορίζει το ωράριο εργασίας και τα καθήκοντα του προσωπικού, ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση της εργασίας και οργανώνει το προσωπικό ώστε να παρέχεται αποτελεσματική υποστήριξη προς τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. καθώς και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Β.       Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατεθεί στο Διευθυντή του Συνδέσμου η διενέργεια πράξεων τρεχούσης διαχειρίσεως, ή η διεκπεραίωση συνήθων τακτικής φύσεως υποχρεώσεων, όπως ιδίως, η καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και η τακτοποίηση των υποχρεώσεων προς του οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων και η εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων, η προμήθεια γραφικής ύλης κ.λ.π. Με τις ίδιες αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να περιβάλλονται το τύπο Κανονισμών Διαχειρίσεως, καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται το ύψος του ποσού επιταγών που εκδίδονται για λογαριασμό του Συνδέσμου, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο, για τις οποίες δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 23, αλλά αρκεί η υπογραφή του Διευθυντή του Συνδέσμου.

 

ΑΡΘΡΟ 30

Α.       Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών του Συνδέσμου, να συγκροτήσει ειδικές επιτροπές οι οποίες τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο του και ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Ο τρόπος λειτουργίας αυτών των επιτροπών δύναται να καθορισθεί και με εσωτερικό κανονισμό του Συνδέσμου.

Β.       ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ

1. Στο Σωματείο λειτουργεί μόνιμη Επιτροπή Θεσμών, η οποία έχει ως σκοπό α) την παροχή συμβουλών προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και, μέσω αυτού, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για θέματα, κατά την κρίση του, ιδιαίτερης σημασίας για τον τουρισμό και το Σύνδεσμο, β) την αξιοποίηση της πείρας και του κύρους των μελών που την απαρτίζουν και γ) την επισήμανση προς την Πολιτεία, τον κόσμο του τουρισμού και την ευρύτερη κοινωνία της συνοχής του Συνδέσμου και της διαχρονικής προσφοράς των διακεκριμένων μελών της.

2. Η Επιτροπή Θεσμών αποτελείται από επτά (7) μέλη. Μέλη της Επιτροπής Θεσμών είναι: α) ο εκάστοτε Πρόεδρος Δ.Σ., ως Πρόεδρός της και οι στο παρελθόν διατελέσαντες Πρόεδροι Δ.Σ. του Συνδέσμου, β) οι διατελέσαντες στο παρελθόν Αντιπρόεδροι του Συνδέσμου και γ) οι διατελέσαντες στο παρελθόν Γενικοί Γραμματείς του Συνδέσμου που εξακολουθούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα είναι περισσότερα από επτά (7), δεν θα συμμετέχει το μέλος με το μικρότερο αριθμό εκλογών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερα μέλη έχουν τον ίδιο αριθμό εκλογών, ως μέλος της Επιτροπής θα παραμένει αυτό με τον μικρότερο αριθμό μητρώου εγγραφής ως μέλος του Συνδέσμου, δηλαδή το αρχαιότερο μέλος. Σε περίπτωση, που τα παραπάνω πρόσωπα, είτε επειδή δεν αποδέχθηκαν το διορισμό τους είτε επειδή δεν υπάρχουν, είναι λιγότερα από επτά (7), τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο όμως μπορεί και να θεωρήσει ως επαρκή τα υπάρχοντα μέλη.

3. Η Επιτροπή Θεσμών συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, ή όποτε συγκαλείται από τον Πρόεδρό της ή κατόπιν έγγραφης αίτησης του 50% των μελών της πλέον ενός (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την κρίση του, μπορεί να ζητά τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων μελών της Επιτροπής Θεσμών σε θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Συνδέσμου, σχέσεων με την Πολιτεία ή εκπροσώπησης του Συνδέσμου.

 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Η Γενική Τακτική Συνέλευση εκλέγει για τον έλεγχο της κάθε χρήσεως δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές είτε μεταξύ των Μελών του Συνδέσμου είτε και εκτός αυτών.

Οι ελεγκτές αυτοί μετά το κατά την 31η Δεκεμβρίου κλείσιμο των βιβλίων της διαχείρισης του Συνδέσμου και πριν από την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προβαίνουν στην εξέλεγξη της διαχείρισης του προηγουμένου έτους και υποβάλλουν την σχετική έκθεσή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση αφού προηγουμένως αυτή παραδοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 32

Α. Ο Σύνδεσμος θα τηρεί τα εξής βιβλία:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνδέσμου.

β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο Ταμείου.

ε) Δελτία Διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής.

Β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα εκδίδουν υπό τη σφραγίδα του Συνδέσμου επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα από τα προαναφερθέντα βιβλία.

Γ. Εάν παραστεί ανάγκη τήρησης και άλλων βιβλίων αυτά δύναται να τηρηθούν ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 33

Η τροποποίηση του Καταστατικού ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από απόφαση αυτής που λαμβάνεται με την παρουσία ή εκπροσώπηση των μισών τουλάχιστον Μελών, τα οποία έχουν, σύμφωνα με την παράγραφο Β του άρθρου 15 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων και κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την εκούσια διάλυση του Συνδέσμου, αλλά η απόφαση αυτή πρέπει να συγκεντρώσει τα 3/4 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων. Για την ύπαρξη απαρτίας σε αμφότερες τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται η εκπροσώπηση στη Συνέλευση του ημίσεως τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών και ιδρυτικών Μελών του Συνδέσμου, τα οποία έχουν, σύμφωνα με την παράγραφο Β του άρθρου 15 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του διατίθεται κατά τον τρόπο και τους όρους που θα καθορίσει η περί διαλύσεως απόφαση σύμφωνα με τον νόμο σε καμία όμως περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των Μελών του Συνδέσμου.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό κανονίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Α.Κ. και της ειδικής περί Σωματείων νομοθεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 35

Α.       Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα πέντε (35) συνολικά άρθρα, αρχικά ψηφίστηκε, επικυρώθηκε και υπογράφηκε την 15η Ιανουαρίου 1992 από τα κάτωθι ιδρυτικά Μέλη:

1) Σπύρος Κοκοτός του Φωτίου,

2) Καψή Ντία του Αθανασίου,

3) Δασκαλαντωνάκης Νίκος του Ιωάννη,

4) Βασιλάκης Θόδωρος του Ευτύχιου,

5) Κουλουβάτος Κωνσταντίνος του Χρήστου,

6) Βούλγαρις Στέφανος του Σπύρου,

7) Τσιλίδης Γεώργιος του Μιχαήλ,

8) Αγγελόπουλος Νίκος του Σπύρου,

9) Γκολέμης Στυλιανός του Δημητρίου,

10) Μουσαμάς Αντώνης του Αποστόλου,

11) Αργυρού Μαρία του Παναγιώτη, συζ. Ιωάννη,

12) Παπακαλιάτης Εμμανουήλ του Ιωάννη,

13) Μεταξάς Νικόλαος του Μιχαήλ,

14) Σμπώκος Ιωάννης του Βασιλείου,

15) Καμμένος Ηλίας του Παναγιώτη,

16) Ιωάννου Δάκης του Στέλιου,

17) Σεφεριάδης Στέλιος του Αγγέλου,

18) Κωνσταντακόπουλος Βασίλης του Κων/νου

19) Μήτσης Κων/νος του Σταύρου,

20) Βερνίκος Γεώργιος του Αλεξάνδρου,

21) Τ. Γρηγοριάδης.

22) Τζίνα Μαμιδάκη

23) Εμμανουήλ Κων/νου Τσατσάκης.

 

Β.       Στη συνέχεια το καταστατικό τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενι­κής Συνέλευσης της 12ης Ιανουαρίου 1993 και οι σχετικές τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την υπ’ αριθμόν 2434/1993 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 20.10.1993.

Γ.       Περαιτέρω τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Απριλίου 2003 και οι σχετικές τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την υπ’ αριθμόν 4788/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22.10.2003.

Δ.       Στη συνέχεια το καταστατικό τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενι­κής Συνέλευσης της 11ης Απριλίου 2005 και οι σχετικές τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την υπ’ αριθμόν 5943/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 16.02.2006.

Ε.       Στη συνέχεια το καταστατικό επίσης τροποποιήθηκε με την από 8ης Μαΐου 2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και οι σχετικές τροποποιήσεις εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 644/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 03.04.2008.

ΣΤ.     Ακολούθως, το καταστατικό τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Απριλίου 2010 και οι σχετικές τροποποιήσεις εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 70/2012 διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 23.11.2012.

Ζ.       Επίσης, το καταστατικό τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Μαΐου 2013 και οι σχετικές τροποποιήσεις εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ.  5/2014 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 07.03.2014.

Η. Τέλος, το καταστατικό τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Απριλίου 2014 και οι σχετικές τροποποιήσεις εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ.  290/2014 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30.01.2015.

 

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό του Σωματείου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Σ.Ε.Τ.Ε.» και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του που έχουν αποφασισθεί μέχρι σήμερα (με τελευταίες εκείνες που αποφασίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου της 28.05.2015).