ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

* Όλα τα πεδία πλην της Διεύθυνσης Ιστοσελίδας είναι υποχρεωτικά.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Α. Υποβάλλεται η παρούσα αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ για την εγγραφή της επιχειρήσεως ως Μέλους του ΣΕΤΕ. Βάσει καταστατικού του Συνδέσμου, τα δύο Τακτικά Μέλη ΣΕΤΕ που έχουν λάβει γνώση και υποστηρίζουν την εν λόγω αίτηση είναι τα ακόλουθα:
B. Για την κρίση - ενημέρωση - του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να επισυνάπτονται τα έγγραφα που αφορούν την σύσταση και ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου (κωδικοποιημένο ισχύον καταστατικό νομίμως δημοσιευμένο, απόφαση/ανακοίνωση ισχύουσας εκπροσώπησης νομίμως δημοσιευμένη, κ.λπ)

 

Γ. Η επιχείρηση έλαβε γνώση και αποδέχεται το Καταστατικό, τους Κανόνες Δεοντολογίας καθώς και τις συνδρομές του ΣΕΤΕ.
*
Δ. Εκπρόσωπος της επιχειρήσεως στον ΣΕΤΕ μέχρι τυχόν μεταβολής ορίζεται ο / η:
*
*
Ε. Η επιχείρηση αποδέχεται η παρούσα να χρησιμοποιείται ως Φύλλο Μητρώου των Συνδεδεμένων Μελών του ΣΕΤΕ μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
*