ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

14 ΔΕΚ 2016

Επιθεώρηση και Πιστοποίηση της Διεύθυνσης Κανόνων και Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

undefined

 

Ο Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD) ολοκλήρωσε το έργο Επιθεώρησης και Πιστοποίησης της Δ/νσης Κανόνων και Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008. Η πιστοποίηση αφορά σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής με βασικό κορμό τον συντονισμό της εκπόνησης, αναθεώρησης και επικαιροποίησης Κανονισμών, Προδιαγραφών & Οδηγιών καθώς και τη διαμόρφωση - έκδοση Κανονιστικού Πλαισίου εφαρμογής τους στα Δημόσια Τεχνικά Έργα. 

Η τιμολόγηση των δημοσίων έργων, η παρακολούθηση και η Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Kανονισμών, Προδιαγραφών & Οδηγιών του τομέα κατασκευών, μαζί με την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Πιστοποιημένων Δομικών Προϊόντων, Κατασκευαστών και Προμηθευτών δομικών υλικών, συμπληρώνουν το πεδίο εφαρμογής του κύριου κορμού δραστηριοτήτων της Δ/νσης. 

Η Δ/νση Κανόνων και Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών είναι η μοναδική Δ/νση στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που κατέχει σήμερα Πιστοποιητικό ISO 9001:2008.