ΙΝΣΕΤΕ

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο 2013 με βασική αποστολή:

  • Την στρατηγική ενίσχυσης και βελτίωσης της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και την ουσιαστική παρέμβαση στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην χώρα μας
  • Την ενίσχυση του έργου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), μέσω της παροχής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ποιότητας στον τομέα του τουρισμού καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών και των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Βασική επιδίωξη και αποστολή του ΙΝΣΕΤΕ είναι να συμβάλλει με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στην προώθηση των δημόσιων και ιδιωτικών πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ελληνικού Τουριστικού τομέα καθώς και κάθε άλλου τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, σκοποί της Εταιρίας αποτελούν:

  • Η μελέτη, προστασία και προαγωγή της θέσης και της συμβολής του τουριστικού τομέα στην βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Η στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας (συμβατικής και κοινωνικής) στον τομέα του Τουρισμού καθώς και σε κάθε άλλο τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν
  • Ενίσχυση των μηχανισμών και των πολιτικών ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων του τομέα του Τουρισμού και κάθε άλλου τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν
  • Η παροχή πάσης φύσεως επιστημονικής, τεχνικής και άλλης υποστήριξης προς τον ΣΕΤΕ για κάθε θέμα που αφορά τα αντικείμενα και τα πεδία δραστηριότητάς του και συμβάλλει στην ευόδωση των σκοπών του.

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ΙΝΣΕΤΕ, πατήστε εδώ.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ