ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προϋποθέτει την διαθεσιμότητα κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Για το λόγο αυτό, ο ΣETE δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση. Κατά συνέπεια αναπτύσσει συνεργασίες με έγκυρους φορείς για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η διοργάνωση των προγραμμάτων του ΣΕΤΕ χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο και έχει σκοπό την παροχή τεχνογνωσίας από εξειδικευμένους εισηγητές - καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, αναγνωρισμένους συμβούλους επιχειρήσεων, καθώς και στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Ο ΣΕΤΕ παράλληλα υποστηρίζει το έργο ερευνητών και μελετητών. Επίσης, έχει συμβάλει στη δημιουργία Μεταπτυχιακών Τμημάτων Τουρισμού στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στελέχη του Συνδέσμου είναι τακτικοί ομιλητές και εισηγητές σε εκδηλώσεις και προγράμματα των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

Οι προτάσεις του ΣΕΤΕ για την τουριστική εκπαίδευση περιλαμβάνουν:

  • Ιδρυση τμημάτων τουριστικών σπουδών προπτυχιακού επιπέδου σε ελληνικά Πανεπιστήμια
  • Συντονισμό των διαφόρων επιπέδων σπουδών και των φορέων τουριστικής εκπαίδευσης
  • Συνεχή κατάρτιση των τουριστικών επιχειρηματιών και των επαγγελματιών
  • Καταγραφή των αναγκών της αγοράς και σύνδεσή τους με την εκπαίδευση
  • Παραγωγή ερευνητικού έργου, άμεσα συνδεδεμένου με την τουριστική πραγματικότητα

Από το 2014 ο ΣΕΤΕ, ως Κοινωνικός Εταίρος, δημιούργησε το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) με στόχο την δημιουργία προτύπων στον τουριστικό τομέα, την εκπαίδευση στελεχών και την συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και μαθητείας.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ